en en

História T2S

logo t2s

TARGET2 – Securities (T2S)

Eurosystém spustil činnosť platformy TARGET2-Securities (T2S) v júni 2015. Cieľom T2S je podporiť konsolidáciu infraštruktúry európskeho trhu cenných papierov, maximalizovať bezpečnosť a výkonnosť vyrovnania transakcií s cennými papiermi a tiež zabezpečiť výkon cezhraničného vyrovnania na rovnakej úrovni a za rovnakých cenových podmienok ako domáceho vyrovnania. T2S ako jednotná technická platforma je službou Eurosystému poskytovanou centrálnym depozitárom umožňujúcou vyrovnanie transakcií s cennými papiermi v peniazoch centrálnych bánk v rámci eurozóny/EÚ/EHP primárne v mene euro a aj v iných menách v prípade záujmu centrálnych bánk mimo eurozóny. Za účelom vyrovnania na princípe DvP (dodanie oproti platbe) vedú v T2S účty cenných papierov centrálne depozitáre a centrálne banky účelové peňažné účty.

Poskytovanie a riadenie likvidity na peňažných účtoch je zodpovednosťou bánk pre vyrovnanie.

Centrálne depozitáre sú „vstupnou bránou“, cez ktorú trh vstupuje ku službám T2S. Účty cenných papierov sú naďalej právne príslušné k jednotlivým centrálnym depozitárom. Subjekty finančného trhu majú i naďalej uzatvorenú zmluvu s centrálnym depozitárom za účelom zabezpečenia vyrovnania na účtoch cenných papierov. Jedným z predpokladov využívania služieb T2S pre centrálne depozitáre je uzatvorenie zmluvy s Eurosystémom.

V priebehu roku 2012 bola podpísaná Rámcová zmluva Eurosystému s jednotlivými CSD o vývoji a budúcom prevádzkovaní platformy T2S a tiež bola podpísaná i Zmluva Eurosystému s centrálnou bankou Dánska o poskytnutí dánskej národnej meny pre vyrovnanie v T2S.

Eurosystémom zodpovedá za prevádzku a fungovanie platformy, ktorú vyvinul. Eurosystém začal pracovať na projekte T2S ešte v roku 2006 štúdiou realizovateľnosti (feasibility study). Nasledovala fáza stanovovania užívateľských požiadaviek na služby T2S. V júli 2008 Rada guvernérov ECB schválila „Dokument užívateľských požiadaviek“ – User requirements document ver. 4.0 (URD), vo februári 2010 Rada guvernérov ECB schválila verziu URD 5.0. a v apríli 2011 schválila rozhodnutie o spôsobe výberu poskytovateľa komunikačnej siete. Eurosystém pokračoval v prácach na projekte T2S v zmysle Programového plánu, s cieľom zabezpečiť, aby T2S zodpovedal potrebám trhu. Včlenenie zástupcov národného finančného trhu do vývoja T2S bolo zabezpečené prostredníctvom národných skupín používateľov (NUG). Na Slovensku je zriadená za týmto účelom NUG-SK.

Od septembra 2017 sa rozšírila obsahová náplň činnosti NUG-SK aj o oblasť riadenia kolaterálov a nové projekty Eurosystému, takže NUG-SK bol nahradený zoskupením AMI-SeCO NSG-SK (ďalej NSG-SK).

Eurosystém pokračoval v publikovaní nových verzií dokumentácií T2S na svojej web stránke: http://www.ecb.int/paym/t2s/about/keydocs/html/index.en.html. Šlo predovšetkým o nasledovné dokumenty: Požiadavky používateľov, Funkčné špecifikácie a Popis biznis procesov (URD, UDFS a BPD).

Koncom marca 2014 začalo akceptačné testovanie Eurosystému (EAT), ktorému predchádzalo interné testovanie. Platforma T2S sa ukázala počas interného testovania a akceptačného testovania Eurosystému dostatočne stabilná na to, aby sa mohlo začať v októbri 2014 testovanie používateľov.

Zavŕšením testovania bolo spustenie prevádzky T2S v júni 2015. Rada guvernérov ECB rozhodla o rozdelení migrácie do T2S v piatich 5 fázach. Subjekty slovenského trhu ako súčasť štvrtej fázy migrovali do T2S dňa 6.2.2017 spolu s trhmi Luxemburska, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovinska. Piata fáza migrácia bola úspešne ukončená v septembri 2017.

Platforma T2S je prevádzkovaná v mene Eurosystému skupinou štyroch centrálnych bánk označovanou ako 4CB (nemecká, talianska, francúzska a španielska).

Užitočné linky:

http://www.ecb.int/paym/t2s/html/index.en.html