en en

Informácia pre nelicencované subjekty

Informácia k začiatku prevádzky IS ŠZP

subjekty s jednofaktorovou autentifikáciou alebo pre nelicencované subjekty:

– subjekty, ktorých povinnosť predkladania hlásenia je upravená v ustanoveniach § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení zákona č. 602/2003 Z. z.

– platobné inštitúcie a inštitúcie elektronických peňazí

1. Úvod

Informačný systém Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je určený na zabezpečenie zberu, spracovávania, uchovávania, distribúcie a následného publikovania údajov od všetkých vykazujúcich subjektov. IS ŠZP je v prevádzke od 2. januára 2016.

2. Príručka používateľa k IS ŠZP

Príručka používateľa k IS ŠZP sa nachádza na tejto webovej stránke: /_img/Documents/_Statistika/SZP_PRIRUCKA.zip.

3. Prihlásenie sa do prostredia IS ŠZP

Popis procesu registrácie nelicencovaných subjektov je uvedený v prílohe č. 2 Príručky používateľa pre vykazujúce subjekty.

Pre prihlásenie sa k IS ŠZP je potrebné, aby pracovná stanica používateľa spĺňala technické požiadavky uvedené v Príručke používateľa IS ŠZP pre vykazujúce subjekty, kapitola 7.

4. Kontaktné osoby NBS

Správca prevádzky IS ŠZP

e-mail: szp@nbs.sk

(kontaktujte v prípade nedostupnosti IS ŠZP)

Mgr. Zuzana Kubranová, tel. č.: 02/5787 2284
Igor Tilandy, tel. č.: 02/5787 2285
Marek Rybárik, tel. č.: 02/5787 2281
Peter Pavkov, tel. č.: 02/5787 2266

Metodik IS ŠZP

(kontaktuje v prípade otázok k funkčnosti IS ŠZP)

Ing. Ivana Viciánová, tel. č.: 02/5787 2658, e-mail.: ivana.vicianova@nbs.sk
Ing. Jozef Klotton, tel. č.: 02/5787 2613, e-mail.:jozef.klotton@nbs.sk
Ing. Ivan Kvasnica, tel. č.: 02/5787 2605, e-mail.:ivan.kvasnica@nbs.sk
Ing. Tatiana Jurkivová, tel. č.: 02/5787 2686, e-mail.:tatiana.jurkivova@nbs.sk
Ing. Milan Florián, CSc., tel. č.: 02/5787 2698, e-mail.:milan.florian@nbs.sk

Konzultačná podpora na strane NBS bude dostupná počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.00 h.