en en

Informácia pre licencované subjekty

Informácia k začiatku prevádzky IS ŠZP

pre licencované subjekty/subjekty s dvojfaktorovou autentifikáciou

(subjekty vykazujúce v IS STATUS, IS STATUS_DFT)

1. Úvod

Informačný systém Štatistický zberový portál (IS ŠZP) je v prevádzke od 2. januára 2016. NBS do konca roku 2015 prostredníctvom IS ŠZP postupne nahradila prevádzkované informačné systémy pre zber, spracovávanie a uchovávanie údajov o vykazujúcich subjektov (IS STATUS, IS STATUS_DFT).

2. Príručka používateľa k IS ŠZP

Príručka používateľa k IS ŠZP sa nachádza na tejto webovej stránke: /_img/Documents/_Statistika/SZP_PRIRUCKA.zip.

3. Prihlásenie sa do prostredia IS ŠZP

Pre prihlásenie sa k IS ŠZP je potrebné, aby pracovná stanica používateľa spĺňala technické požiadavky uvedené v Príručke používateľa IS ŠZP pre vykazujúce subjekty, kapitola 7.

NBS zriadila vykazujúce subjekty v IS ŠZP podľa identifikačných údajov nachádzajúcich sa v IS STATUS a IS STATUS_DFT. Subjekty boli vytvorené s identifikačným kódom pozostávajúcim z písmena „S“ a 10-miestného numerického kódu.

Používatelia z vykazujúcich subjektov neboli v IS ŠZP automatizovane vytvorení. Prvým používateľom u každého subjektu je „správca subjektu“, ktorého zriadi NBS. V tejto súvislosti je potrebné do NBS (správcovi prevádzky IS ŠZP) osobne doručiť:

– Písomnú žiadosť o zriadenie správcu subjektu – príloha č. 1

– certifikát správcu subjektu.

Požiadavky na certifikát správcu sú uvedené v Príručke používateľa IS ŠZP pre vykazujúce subjekty, kapitola 7.

Registrovať správcov subjektov je možné v pracovné dni v čase od 9.00 do 14.00. NBS pri registrácií správcu subjektu vytlačí protokol o prevzatí certifikátu správcu subjektu a odovzdá správcovi subjektu aktivačné prihlasovacie údaje. Správca subjektu musí aktivovať svoju registráciu v IS ŠZP do 72 h od času jeho prvotnej registrácie v IS ŠZP vykonanej NBS. V prípade, ak do uvedeného času správca subjektu nevykoná aktiváciu svojej registrácie, je potrebné v IS ŠZP proces registrácie zopakovať a vytlačiť nové aktivačné prihlasovacie údaje.

Registrovanie kontaktných osôb a ďalších používateľov na strane vykazujúceho subjektu vrátane priradenia prístupových práv týmto používateľov vykonáva už správca subjektu.

4. Kontaktné osoby NBS

e-mail: szp@nbs.sk

Správca prevádzky IS ŠZP
(kontaktujte pre doručenie certifikátu Správcu subjektu, v prípade nedostupnosti IS ŠZP)
Mgr. Zuzana Kubranová, tel. č.: 02/5787 2284
Igor Tilandy, tel. č.: 02/5787 2285
Marek Rybárik, tel. č.: 02/5787 2281
Peter Pavkov, tel. č.: 02/5787 2266

Metodik IS ŠZP

(kontaktuje v prípade otázok k funkčnosti IS ŠZP)

Ing. Jozef Klotton, tel. č.: 02/5787 2613, e-mail.:jozef.klotton@nbs.sk
Ing. Ivan Kvasnica, tel. č.: 02/5787 2605, e-mail.:ivan.kvasnica@nbs.sk
Ing. Tatiana Jurkivová, tel. č.: 02/5787 2686, e-mail.:tatiana.jurkivova@nbs.sk
Ing. Milan Florián, CSc., tel. č.: 02/5787 2698, e-mail.:milan.florian@nbs.sk

Konzultačná podpora na strane NBS bude dostupná počas pracovných dní v čase od 9.00 do 15.00 h.

Príloha č. 1

Žiadosť o zriadenie správcu subjektu v informačnom systéme Štatistický zberový portál [.xlsx, 28 kB]