en en

Algoritmické obchodovanie

Čo je algoritmické obchodovanie

Dohľad nad finančným trhom, Algoritmické obchodovanie

Systém algoritmického obchodovania umožňuje osobám spravujúcim vlastný majetok alebo osobám v postavení obchodníka s cennými papiermi určiť alebo naprogramovať špecifické pravidlá pre komplexné identifikovanie príležitostí na vstup do investičných pozícií a výstup z nich, pričom počítačový systém zabezpečuje určovanie individuálnych parametrov pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov, ich generovanie, načasovanie a smerovanie na obchodné miesto alebo vykonanie.

Dohľad nad finančným trhom, Algoritmické obchodovanie

Na určenie pravidiel identifikovania investičných príležitostí, resp. investičných stratégií, môžu byť použité vopred zadefinované nástroje, ktoré vychádzajú napríklad z technickej analýzy. Ide napríklad o križovanie kĺzavých priemerov v kombinácií s ľubovoľnými indikátormi technickej analýzy a zobrazeniami grafov. Investičné stratégie však môžu byť zadefinované aj prostredníctvom komplikovanejšieho riešenia, konkrétne naprogramovaním stratégie v jazyku vlastnom príslušnej obchodnej platforme.

Algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.

Obsah:

 • I. Vysokofrekvenčné algoritmické obchodovanie

  Táto metóda je podmnožinou algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje:

  • infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov:
   1. služby spoločného umiestnenia (co-location),
   2. blízkosť umiestnenia (proximity hosting) alebo
   3. vysokorýchlostný priamy elektronický prístup (high-speed direct eletronic access),
  • systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch a
  • vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia. Tento počet pozostáva z priemerného podania ktorejkoľvek z týchto možností:
   1. aspoň dvoch správ za sekundu s ohľadom na ktorýkoľvek jediný finančný nástroj obchodovaný na obchodom mieste,
   2. aspoň štyroch správ za sekundu s ohľadom na všetky finančné nástroje obchodované na obchodnom mieste.

  Do tohto výpočtu sa zahŕňajú správy týkajúce sa finančných nástrojov, pre ktoré existuje likvidný trh a sú zadané na účely obchodovania na vlastný účet. Do výpočtu nie sú zahrnuté správy zadané na účely prijímania a prenášania pokynov alebo vykonávania pokynov v mene klientov.

  Priamym elektronickým prístupom je mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako:

  1. priamy prístup na trh – opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
  2. sponzorovaný prístup – opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov.

  Osoba s priamym elektronickým prístupom na obchodné miesto je tá, ktorá môže uplatniť voľnú úvahu týkajúcu sa presného zlomku sekundy vo vzťahu k zadaniu pokynu a životnosti tohto pokynu v tomto časovom rámci.

 • II. Legislatíva

  Vo vzťahu k algoritmickému obchodovaniu sa uplatňuje súbor regulačných požiadaviek vymedzený právnymi predpismi, ktorými sú najmä:

  • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice,
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/589 z 19. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa spresňujú organizačné požiadavky investičných spoločností zapojených do algoritmického obchodovania.

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu