en en

Cloud computing

Čo je cloud computing

Cloud computing

Cloud computing predstavuje používanie siete vzdialených serverov s prístupom na internet na ukladanie, správu a spracovanie údajov, namiesto lokálneho servera alebo osobného počítača. Mnoho obchodných činností naprieč finančnými službami prechádza do cloudu s cieľom využiť väčší rozsah, nákladovú efektívnosť, efektívnejšie využívanie IT zdrojov a štandardizáciu, ktorú cloud prináša.

Cloud computing

Využitie verejného cloudu v súvislosti so základnými bankovými službami nezbavuje banku zodpovednosti za zabezpečenie dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov. Uvedené oblasti si banka musí riadne ošetriť zmluvami, monitorovaním a auditom, ako je to predpísané v odporúčaniach EBA o outsourcingu pre poskytovateľov cloudových služieb.

V prípade verejného cloudu je cloudová infraštruktúra k dispozícii verejnosti na otvorené používanie. Poskytovateľ cloudových služieb (Cloud Service Provider – CSP) spravidla riadi alebo vlastní sieť, ktorá spája dátové centrá a regióny. Všetky regióny sú vzájomne prepojené a môžu sa použiť ako alternatívy k regiónu, ktorý inštitúcia ustanovila ako primárny. Toto nastavenie umožňuje minimalizovať výpadky služieb. Niekoľko CSP v celej Európe ponúka verejné cloudové služby. CSP sú často špecifické pre jednotlivé krajiny, pričom technická infraštruktúra sa často zakladá na dvoch alebo troch dátových centrách, z ktorých sú služby prevádzkované. V tomto nastavení, ktoré sa používa vo viacerých európskych krajinách, poskytuje jeden CSP základné bankové / platobné / elektronické peňažné služby viac ako jednej inštitúcii, pričom používa rovnaký základný systém a ukladá údaje rôznych inštitúcií do rovnakej technickej infraštruktúry.

Ďalším modelom nasadenia cloudu je súkromný cloud, kde je cloudová infraštruktúra sprístupnená na výlučné použitie jednej inštitúcie. Súkromný cloud si prevádzkuje buď samotná inštitúcia alebo prevádzkovateľ cloudových služieb – CSP. Inštitúcie, ktoré používajú prvý typ, ho prevádzkujú na vlastnej infraštruktúre, pričom personál spravuje a prevádzkuje infraštruktúru. V druhom prípade poskytuje CSP všetku technickú infraštruktúru vrátane prevádzkovania infraštruktúry a inštitúcie riadia a monitorujú činnosť CSP. V druhom nastavení outsourcingu je technická infraštruktúra systémov vyhradená iba pre jednu inštitúciu, aj keď niektoré oblasti, ako sú dátové centrá a siete, sú stále zdieľané.

Obsah:

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu