en en

Automatizované poradenstvo (robo-advice)

Čo je robo-advice

Robo-advice

Automatizované poradenstvo je poskytovanie investičného poradenstva alebo služieb riadenia portfólia (úplne alebo čiastočne) prostredníctvom automatizovaného alebo poloautomatizovaného systému, ktorý sa používa ako nástroj na kontakt s klientom.

Robo-advice

Druhy automatizovaného poradenstva:

 1. Investičné poradenstvo (napríklad aj poskytovaním obchodných signálov formou investičného poradenstva),
 2. Riadenie portfólia prostredníctvom napríklad automatizovaného riadenia portfólia (signal trading, social trading a funkcionalita PAMM).

Obsah:

 • I. Automatizované investičné poradenstvo
  Robo-advice

  Prevádzkovateľ digitálnej platformy umožňuje svojim klientom (investorom) získať prostredníctvom najmä internetového rozhrania vhodné investičné odporúčanie vo vzťahu k jednému alebo viacerým obchodom s finančnými nástrojmi (napríklad aj vo forme odporúčaní týkajúcich sa súboru finančných nástrojov obsiahnutých vo vzorovom portfóliu).

  Vzájomná interakcia medzi prevádzkovateľom digitálnej platformy a jeho klientmi je zabezpečená prostredníctvom automatizovaného alebo poloautomatizovaného systému, čo znamená, že osobná interakcia medzi zamestnancami prevádzkovateľa digitálnej platformy a klientmi je obmedzená, resp. nie je prítomná.

  Poskytnuté investičné odporúčanie má však charakter osobného odporúčania, ktoré je adresované konkrétnemu klientovi. Toto odporúčanie je založené na posúdení pomerov tohto klienta, pričom odporúčanie je výsledkom najmä matematických výpočtov, resp. algoritmov uskutočnených alebo získaných poskytovateľom digitálnej platformy.

  Osobné odporúčanie je klientovi poskytnuté prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (napríklad mobilnou aplikáciou alebo e-mailovou správou) využívajúcimi predovšetkým internetové rozhranie. Samotné investičné rozhodnutie (napríklad rozhodnutie kúpiť, predať alebo držať finančný nástroj) je prijímané výlučne klientom, a to vrátane zadania konkrétneho pokynu týkajúceho sa finančného nástroja.

  Ia. Automatizované investičné poradenstvo poskytované formou obchodných signálov
  Prevádzkovateľ digitálnej platformy generuje signály v podobe osobných odporúčaní. Robí tak na základe vopred zadefinovaných postupov (algoritmov) ktoré obsahujú mechanizmy najmä technickej, fundamentálnej alebo ekonomickej analýzy, resp. ich vzájomnej kombinácie. Signály sú adresované klientom buď automaticky alebo na základe uváženia osoby v pôsobnosti prevádzkovateľa takejto platformy. Tieto odporúčania sú prezentované ako vhodné pre konkrétneho klienta a najčastejšie sú zamerané na kúpu, držanie alebo predaj určeného finančného nástroja.

  Ak sa teda poskytované odporúčanie týka konkrétneho finančného nástroja a napĺňa charakteristické znaky osobného odporúčania, tak tento typ automatizovaného alebo poloautomatizovaného poradenstva je poskytovaním investičného poradenstva, t. j. regulovanej investičnej služby, na ktorú sa vzťahuje súbor jasne vymedzených regulačných požiadaviek.

 • II. Automatizované riadenie portfólia

  Prevádzkovateľ digitálnej platformy alebo jej užívateľ, ktorí vystupujú v pozícii obhospodarovateľa, resp. portfólio manažéra, vykonávajú na základe vlastného uváženia riadenie portfólia finančných nástrojov, ktoré sú vo vlastníctve iných osôb, t. j. ich klientov.
  Tieto rozhodnutia uskutočňuje obhospodarovateľ na základe a v súlade s oprávneniami udelenými klientmi.

  Charakteristickým znakom riadenia portfólia je teda vlastná úvaha obhospodarovateľa vo vzťahu k prijímaniu investičných rozhodnutí súvisiacich s obhospodarovaním finančných nástrojov klientov.

  Ak obhospodarovateľ použije pri poskytovaní tejto služby automatický obchodný systém, resp. systém umožňujúci algoritmické obchodovanie, tak vlastným uvážením obhospodarovateľa je aj výsledok algoritmu tohto systému v podobe prijatia investičného rozhodnutia, vrátane zadania pokynu týkajúceho sa konkrétneho finančného nástroja.

  IIa. Signal trading

  Dohľad nad finančným trhom, Automatizované poradenstvo (robo-advice)

  Signal trading alebo social trading je jednou z foriem poskytovania automatizovaného alebo poloautomatizovaného riadenia portfólia. Prevádzkovateľ digitálnej platformy zameranej na poskytovanie obchodných signálov umožňuje osobe spravujúcej vlastný majetok alokovaný v portfóliu finančných nástrojov, tzv. poskytovateľ obchodných signálov, sprístupniť prostredníctvom internetového rozhrania svoje referenčné portfólio investorovi, teda klientovi platformy. Investor tak môže sledovať a kopírovať investičné rozhodnutia uskutočnené poskytovateľom obchodných signálov.

  Toto „kopírovanie“ je realizované na základe prepojenia portfólia klienta platformy s jedným alebo viacerými referenčnými portfóliami poskytovateľa obchodných signálov prostredníctvom majetkových účtov vedených zvyčajne u toho istého brokera. Prevádzkovateľ digitálnej platformy a broker zabezpečujú, že investičné rozhodnutia prijaté poskytovateľom obchodných signálov sa postúpia na vykonanie brokerovi. Tie isté investičné rozhodnutia sa automaticky uskutočnia aj na majetkovom účte klienta platformy vedenom u brokera. Za postúpenie pokynu môže prevádzkovateľ digitálnej platformy získať od brokera odplatu. Poskytovateľ obchodných signálov je zvyčajne odmeňovaný za sprístupnenie svojich investičných rozhodnutí na referenčnom portfóliu prevádzkovateľom platformy.

  Poskytovanie regulovanej investičnej služby riadenie portfólia je v tejto súvislosti priraďované k činnosti prevádzkovateľa digitálnej platformy. Dôvodom je tá skutočnosť, že medzi ním a jeho klientmi existuje relevantný zmluvný vzťah, pričom práve prevádzkovateľ digitálnej platformy konkretizuje investičné rozhodnutia prijaté poskytovateľom obchodných signálov do podoby pokynov týkajúcich sa finančných nástrojov klienta platformy a postupuje ich brokerovi na vykonanie. Prevádzkovateľ digitálnej platformy je, okrem iného, povinný zabezpečiť, aby poskytovaná investičná služba bola vhodná pre jeho klienta. Táto povinnosť je naplnená vykonaním testu vhodnosti.

  IIb. Funkcionalita PAMM

  Dohľad nad finančným trhom, Automatizované poradenstvo (robo-advice)

  Funkcionalita PAMM (percent allocation management module) je jednou z foriem automatizovaného, resp. poloautomatizovaného riadenia portfólia. Ide o dobrovoľné zlúčenie majetku evidovaného na samostatných majetkových účtoch minimálne dvoch investorov do jedného spoločného majetkového účtu, tzv. PAMM účtu. Účelom je uskutočňovanie obchodov s finančnými nástrojmi, najmä derivátovými nástrojmi devízového trhu. Jedným z investorov podieľajúcich sa na majetku alokovanom na PAMM účte je aj obhospodarovateľ PAMM účtu, tzv. PAMM obchodník, na ktorého meno je tento účet vedený. Táto osoba obhospodaruje PAMM účet na základe vlastného uváženia a za vopred dohodnutú odplatu, ktorá je poskytovaná zvyčajne jednotlivými investormi podieľajúcimi sa na PAMM účte.

  Broker, ako poskytovateľ funkcionality PAMM, priamo určuje jej dizajn. To môže mať za následok rôzne mutácie tejto funkcionality v závislosti od zámerov a rozhodnutí jej prevádzkovateľa. Broker zabezpečuje vedenie majetkových účtov investorov a taktiež výpočet a distribúciu dosiahnutého zisku, resp. straty z uskutočnených obchodov medzi jednotlivých investorov. Výpočet rozdelenia zisku, resp. straty sa robí na základe vopred určených kritérií, a to najmä pomeru majetkovej účasti jednotlivých investorov na PAMM účte a dohodnutej odplaty v prospech PAMM obchodníka.

  PAMM obchodník môže pri poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia použiť systémové vybavenie, ktorého účelom je identifikovanie vhodných príležitostí na vstup alebo výstup z investičných pozícií, eventuálne dizajn uvedeného alebo obdobného vybavenia umožňuje taktiež algoritmické obchodovanie s finančnými nástrojmi.

 • III. Legislatíva

  Vo vzťahu k automatizovanému poradenstvu (pri poskytovaní investičného poradenstva a riadení portfólia) sa uplatňuje súbor regulačných požiadaviek vymedzený právnymi predpismi, ktorými sú najmä:

  • zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice,
  • usmernenia o určitých aspektoch požiadaviek na vhodnosť podľa smernice MiFID II zo dňa 6. 11. 2018, ESMA35-43-1163 SK,
  • usmernenia k požiadavkám na riadenie produktov stanoveným v smernici MiFID II zo dňa 5. 2. 2018, ESMA35-43-620 SK,
  • otázky a odpovede týkajúce sa tém ochrany investora a finančného sprostredkovania, aktuálne znenie zo dňa 3. 10. 2018, ESMA 35-43-349.

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu