en en

Kryptoaktíva a Initial Coin Offerings (ICOs)

Čo sú kryptoaktíva

Kryptoaktíva

Kryptoaktíva sú digitálne aktíva založené na kryptografii (šifrovaní), ktoré sú decentralizované (t. j. nie sú vydávané príslušným orgánom) a väčšinou fungujú na tzv. blockchainovej technológii. Ide zároveň o súhrnné označenie pre elektronické „mince”, resp. „tokeny“. Ako známe príklady kryptoaktív možno uviesť Bitcoin, Ether, Litecoin a Ripple. Mnohé kryptoaktíva vznikajú procesom označovaným ako mining (ťažba).

Kryptoaktíva

Druhy kryptoaktív

Kryptoaktíva, resp. elektronické „mince” a „tokeny“, môžu mať rôzny charakter a účel:

 • virtuálne aktíva – nie sú s nimi spojené žiadne práva a slúžia len na vymeniteľnosť za oficiálne uznané meny, iné virtuálne aktíva alebo existujúce tovary, resp. služby,
 • utility tokeny – možno ich použiť napríklad na budúcu kúpu služieb alebo produktov poskytovaných osobou, ktorá ich vytvorila,
 • investment tokeny – môžu oprávňovať investora na riadení alebo na podiel na majetku, resp. budúcom zisku osoby, ktorá ich vytvorila.

Obsah:

 • I. Čo je Initial Coin Offerings (ICOs)

  Alternatívna forma financovania označovaná ako „Initial Coin Offerings“ (ICOs) je inovatívny a výrazne sa rozmáhajúci spôsob zhromažďovania finančných prostriedkov od verejnosti za účelom financovania projektov konkrétnych osôb. Ide o vytvorenie elektronických „mincí”, resp. „tokenov“ a ich následnú ponuku a predaj verejnosti výmenou za zákonné meny (napríklad euro), alebo častejšie za virtuálne aktíva (napríklad bitcoin alebo ether). K takejto ponuke dochádza najčastejšie prostredníctvom internetu a sociálnych médií.

 • II. Informácia pre spotrebiteľov

  Národná banka Slovenska upozorňuje širokú verejnosť, že legislatíva Slovenskej republiky výslovne neupravuje a nevymedzuje kryptoaktíva a obchodovanie s nimi. Oblasť kryptoaktív nie je regulovaná a dohliadaná Národnou bankou Slovenska.

  Produkty, služby a činnosti, ktoré zahŕňajú kryptoaktíva, vrátane tzv. Initial Coin Offerings (ICOs), sú poskytované osobám v Slovenskej republike najmä prostredníctvom internetu, a to aj zo strany obchodných platforiem z iných štátov. Právny poriadok týchto štátov môže kryptoaktíva a služby, ktoré s nimi súvisia, upravovať, a teda osobám, ktoré sa zúčastňujú na obchodoch s kryptoaktívami, môžu z neho vyplývať určité práva alebo povinnosti.

  Národná banka Slovenska zdôrazňuje, že kryptoaktíva nemajú fyzickú protihodnotu vo forme zákonného platidla. Výmeny alebo nákupy kryptoaktív za iné kryptoaktíva alebo oficiálne uznané meny (napríklad euro) sa uskutočňujú na vlastné riziko osôb, ktoré sa zúčastňujú na takýchto obchodoch. Na výplaty prípadných náhrad za straty spôsobené týmito výmenami alebo nákupmi nie je žiaden zákonný nárok.

  S produktmi alebo službami, ktoré poskytujú obchodné platformy, ľudovo označované aj ako „kryptoburzy“ alebo „kryptozmenárne“, sú spojené viaceré významné riziká. Týmito rizikami môžu byť najmä:

  • vysoká kolísavosť cien, ktorá môže viesť k vytváraniu bubliny a výraznej finančnej strate pre účastníkov obchodov, vrátane straty všetkých vložených finančných prostriedkov,
  • vo väčšine prípadov účastníci obchodov nemajú garanciu získania alebo vymožiteľnosti dohodnutej odmeny alebo poskytnutia dohodnutých služieb alebo produktov,
  • pre účastníkov obchodov môže byť náročné, alebo až nemožné, predať alebo zameniť kúpené kryptoaktíva za iné kryptoaktíva alebo za oficiálne uznané meny,
  • účastníci obchodov sa môžu stať obeťou zavádzajúcich obchodných praktík, podvodu alebo iných nezákonných aktivít,
  • obmedzená alebo úplná nefunkčnosť technológií, ktoré umožňujú obchodovanie s kryptoaktívami, čo môže spôsobiť účastníkom takýchto obchodov finančné straty.
 • III. Legislatíva

  Problematika kryptoaktív, resp. ICOs a otázka jej regulácie je predmetom diskusií tak v rámci jednotlivých členských štátov a orgánov Európskej únie, ako aj celosvetovo. Dôvodom je rast významu kryptoaktív, resp. ICOs a zvyšujúci sa objem finančných prostriedkov v tejto oblasti, ako aj potreba reagovať na riziká, ktoré sú s týmto alternatívnym spôsobom financovania spojené.

  V súčasnosti nie sú kryptoaktíva, resp. ICOs výslovne upravené v slovenskej a európskej legislatíve, avšak niektoré ich prvky v nej upravené byť môžu.

  Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vydal v januári 2019 materiál (technickú pomoc) obsahujúci analýzu súčasného trhu s kryptoaktívami a opis fungovania kryptoaktív a ICOs. Dokument rieši aj otázku, či sa súčasná legislatíva EÚ, resp. jej členských štátov, vzťahuje na kryptoaktíva, resp. ICOs.

  Niektoré kryptoaktíva môžu byť podľa tejto analýzy finančnými nástrojmi, avšak väčšina z nich nespadá pod reguláciu EÚ. Ak sú kryptoaktíva v konkrétnom prípade považované za finančné nástroje, podľa orgánu ESMA by sa na ne (vrátane ich vydavateľa a/alebo spoločnosti poskytujúcej súvisiace investičné služby/aktivity) mala vzťahovať príslušná regulácia EÚ, najmä:

  • smernica MiFID II,
  • prospektové nariadenie,
  • Market Abuse smernica,
  • nariadenie o Short Sellingu,
  • nariadenie o centrálnych depozitároch cenných papierov,
  • smernica o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov.

  Analýza konštatuje, že posúdenie, či kryptoaktívum predstavuje finančný nástroj, sa odvíja od implementácie smernice MiFID II do právneho poriadku členského štátu EÚ a je v kompetencii príslušných orgánov dohľadu, pričom pri posúdení je potrebné vychádzať zo špecifík každého konkrétneho prípadu.

  Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) vydal stanovisko v otázke vhodnosti súčasnej regulácie EÚ vo vzťahu ku kryptoaktívam. Dokument konštatuje, že niektoré kryptoaktíva by bolo možné považovať za elektronické peniaze, ak splnia všetky príslušné definičné znaky, avšak aj EBA vo svojom stanovisku uvádza, že väčšina aktivít súvisiacich s kryptoaktívami nie je regulovaná súčasnou legislatívou EÚ. V prípade kryptoaktív, ktoré by boli považované za elektronické peniaze, by podľa orgánu EBA bolo potrebné zvažovať aj aplikáciu revidovanej smernice o platobných službách na vnútornom trhu.

  Právne predpisy v pôsobnosti Národnej banky Slovenska neupravujú kryptoaktíva, ich ťažbu (mining), obchodovanie s nimi a neobsahujú ani ich definíciu. Tieto právne predpisy zároveň neustanovujú povinnosť získania oprávnenia na vydávanie kryptoaktív, resp. na obchodovanie s nimi a v tejto súvislosti neupravujú ani požiadavky, ktoré je potrebné splniť pre účely výkonu takýchto činností.

  Oprávnenia na vykonávanie regulovaných činností, udeľované podľa príslušných právnych predpisov Národnou bankou Slovenska (napríklad devízová licencia, povolenie na poskytovanie platobných služieb, povolenie na vydávanie elektronických peňazí), nesúvisia s vydávaním kryptoaktív, resp. obchodovaním s nimi, a to ani v prípade, ak dochádza ku kúpe alebo predaju kryptoaktív za menu euro alebo cudziu menu.

  Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky kryptoaktíva nemožno považovať za finančné nástroje podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách. Nemožno ich považovať ani za cenné papiere, keďže nespĺňajú definíciu cenného papiera, a to najmä požiadavku zápisu v zákonom ustanovenej podobe a forme.

FAQ

 • Aké povolenie/registrácia sú potrebné pre poskytovanie služieb súvisiacich s kryptoaktívami na Slovensku?

  Odpoveď:

  Služby súvisiace s kryptoaktívami nie sú v súčasnosti regulovanou činnosťou nad ktorou by vykonávala dohľad Národná banka Slovenska. Z tohto dôvodu poskytovatelia služieb súvisiacich s kryptaktívami nepotrebujú povolenie od Národnej banky Slovenska na vykonávanie takýchto činností v Slovenskej republike.

  Na základe zákona č. 279/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, všetci podnikatelia, ktorí poskytujú služby zmenárne virtuálnej meny alebo služby peňaženky virtuálnej meny potrebujú na poskytovanie týchto činností v Slovenskej republike živnostenské oprávnenie na viazanú živnosť. Preto okrem všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti (dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony, bezúhonnosť) musí podnikateľ alebo zodpovedný zástupca splniť aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie).

  Viac informácii o živnostenskom podnikaní je k dispozícii na:
  https://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

DátumNázov
04/10/2022ESMA: Crypto-assets and their risks for financial stability
29/09/2022Progress on the investigation phase of a digital euro
05/04/2022CONSULTATION DOCUMENT TARGETED CONSULTATION ON A DIGITAL EURO
16/12/2021Eurosystem oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements
20/07/2021Beating financial crime: Commission overhauls anti-money laundering and countering the financing of terrorism rule
10/05/2021Eurosystem report on the public consultation on a digital euro
02/10/2020ECB Report on a digital euro
24/09/2020COM Digital Finance Strategy for the EU
19/03/2020EC CONSULTATION DOCUMENT On an EU framework for markets in crypto-assets
18/07/2019EBA publishes Report on regulatory perimeter, regulatory status and authorisation approaches in relation to FinTech activities
12/07/2019ESMA Report – Licensing of FinTech business models
05/2019ECB Crypto-Assets: Implications for financial stability, monetary policy, and payments and market infrastructures
09/01/2019ESMA Advice – Initial Coin Offerings and Crypto-Assets
19/10/2018Securities and Markets Stakeholder Group advice to ESMA Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets
08/03/2018EC: FinTech action plan: For a more competitive and innovative European financial sector
12/02/2018Joint ESAs Warning on Virtual Currencies
08/02/2018ECB: Virtual or virtueless? The evolution of money in the digital age
13/11/2017ESMA highlights ico risks for investors and firms
07/02/2017ESMA Report – The Distributed Ledger Technology Applied to Securities Markets
11/08/2016EBA Opinion on the EU Commission’s proposal to bring Virtual Currencies into the scope of Directive (EU) 2015/849 (4AMLD)
04/07/2014EBA Opinion on Virtual Currencies

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu

DátumNázov
11/2023IOSCO Policy Recommendations for Crypto and Digital Asset Markets
09/2023IOSCO Policy Recommendations for Decentralized Finance (DeFi)
07/09/2023IMF-FSB: Synthesis Paper: Policies for Crypto-Assets
17.07.2023FSB: Global Regulatory Framework for Crypto-Asset Activities
23.02.2023IMF: Elements of Effective Policies for Crypto Assets
14/12/2022OECD: Lessons from the crypto winter – DeFi versus CeFi
12/2022BCBS: Prudential treatment of cryptoasset exposures
11/10/2022FSB: Regulation, Supervision and Oversight of Crypto-Asset Activities and Markets
26/08/2022IMF: Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Unbacked Crypto Assets
26/08/2022IMF: Regulating the Crypto Ecosystem: The Case of Stablecoins and Arrangements
07/2022BIS Application of the Principles for Financial Market Infrastructures to stablecoin arrangements
06/2022BIS Second consultation on the prudential treatment of cryptoasset exposures
16/06/2022BIS Miners as intermediaries: extractable value and market manipulation in crypto and DeFi
05/2022BIS Banking in the shadow of Bitcoin? The institutional adoption of cryptocurrencies
05/2022BIS Embedded supervision: how to build regulation into decentralised finance
07/06/2022BIS Blockchain scalability and the fragmentation of crypto
19/05/2022Institutionalisation of crypto-assets and DeFi–TradFi interconnectedness
05/2022Regulation, Supervision and Oversight of “Global Stablecoin” Arrangements
16/02/2022Assessment of Risk to Financial Stability form Crypto Assets
01/2022OECD Why Decentralised Finance (DeFi) Matters and the Policy Implications
07/2021Regulation, Supervision and Oversight of „Global Stablecoin Arrangements“
06/2021Consultative document BIS – Prudential treatment of cryptoasset exposures
28/04/2021Supervising cryptoassets form ani-money laundering
07/07/2020FATF Report to G20 on So-called Stablecoins
07/07/2020FATF 12 Month Review of Revised FATF Standards – Virtual Assets and VASPs
14/04/2020FSB Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by global stablecoin arrangements Consultative document
23/03/2020IOSCO Global Stablecoin Initiatives
12/02/2020IOSCO Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms
30/01/2020BIS Policy responses to fintech: a cross-country overview
17/01/2020OECD The Tokenisation of Assets and Potential Implications for Financial Markets
12/12/2019BIS Designing a prudential treatment for crypto-assets
18/10/2019FSB Regulatory issues of stablecoins
IOSCO – Regulators‘ Statements on Initial Coin Offerings
10/2019G7 Working Group on Stablecoins Investigating the impact of global stablecoins
21/06/2019FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers
31/05/2019FSB Crypto-assets Work underway, regulatory approaches and potential gaps
28/05/2019IOSCO Issues, Risks and Regulatory Considerations Relating to Crypto-Asset Trading Platforms, Report of the Board of IOSCO
05/04/2019FSB Crypto-assets regulators directory
22/02/2019FATF Public Statement – Mitigating Risks from Virtual Assets
14/02/2019FSB FinTech and market structure in financial services: Market developments and potential financial stability implications
14/01/2019OECD Initial Coin Offerings (ICOs) for SME Financing
10/10/2018FSB Crypto-asset markets Potential channels for future financial stability implications
24/07/2018FATF G20 commitment to implement FATF standards and support for work on crypto assets
16/07/2018FSB Crypto-assets Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies
12/03/2018BIS Central bank digital currencies
08/12/2017IOSCO Research Report on Financial Technologies (Fintech)
27/06/2017FSB Financial Stability Implications from FinTech Supervisory and Regulatory Issues that Merit Authorities’ Attention
11/2015BIS Digital currencies
06/2015FATF Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Currencies