en en

Alternatívne spôsoby platieb

Čo sú alternatívne spôsoby platieb

Dohľad nad finančným trhom, Alternatívne spôsoby platieb

Finančné služby sa už od ich vzniku často spájajú s inovatívnymi technológiami. Spájanie tradičných a novoznikajúcich finančných služieb s novými spôsobmi ich poskytovania má stúpajúci trend. Ide najmä o nové inovatívne riešenia, ktoré ich urýchľujú, dodávajú im prvky vizuálnej atraktivity a uľahčujú prístup k nim. Zamerané sú na spotrebiteľa, s cieľom ponúknuť mu niečo nové, ľahko dostupné, cenovo konkurenčné a šetriace čas.

Alternatívne spôsoby platieb

Spotrebiteľ môže za nákup tovarov alebo služieb platiť rôznymi spôsobmi od tradičného spôsobu platby, a to finančnými prostriedkami v hotovosti (napríklad platba na dobierku), až po bezhotovostné platby. Tie môžu byť realizované cez rôzne druhy systémov, ktoré sú založené na rozličných inovatívnych technológiách (napríklad platba kartou, platba prevodom, bezkontaktná platba smartfónom, tabletom, hodinkami alebo náramkom).

Platby za tovary a služby sa často uskutočňujú prostredníctvom internetu, elektronického bankovníctva, QR kódov, nainštalovaných aplikácií alebo ide o  kombináciu rôznych technických prostriedkov s rôznymi bezpečnostnými prvkami.

Obsah:

 • I. Oblasť platobných služieb a elektronických peňazí

  V závislosti od toho, ako je samotná platba uskutočnená, môže ich poskytovateľ podliehať rôznym regulatórnym požiadavkám. To, či samotné platby v spojení s inovatívnou technológiou sú alebo nie sú predmetom regulácie, si vyžaduje individuálne posúdenie v každom jednotlivom prípade. Oblasť platobných služieb a elektronických peňazí je upravená zákonom o platobných službách.

  Ia. Druhy platobných služieb

  a) vklad finančných prostriedkov v hotovosti na platobný účet a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,

  b) výber finančných prostriedkov v hotovosti z platobného účtu a vykonávanie všetkých úkonov súvisiacich s vedením platobného účtu,

  c) vykonávanie platobných operácií vrátane prevodu finančných prostriedkov z alebo na platobný účet u poskytovateľa platobných služieb, a to

  1. úhradou,
  2. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
  3. inkasom,

  d) vykonávanie platobných operácií z úveru poskytnutého používateľovi platobných služieb

  1. formou povoleného prečerpania platobného účtu, a to
   1. a. úhradou,
   2. b. prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,
   3. c. inkasom, alebo
  2. formou úverového rámca prostredníctvom platobnej karty alebo iného platobného prostriedku,

  e) vydávanie platobného prostriedku alebo prijímanie platobných operácií,

  f) poukazovanie peňazí,

  g) platobná iniciačná služba,

  h) služba informovania o platobnom účte.

  Tretie strany
  Tretími stranami sa rozumejú poskytovatelia platobných iniciačných služieb, poskytovatelia služieb informovania o platobnom účte a poskytovatelia služieb vydávajúci platobné nástroje viazané na kartu. Ide o poskytovateľov platobných služieb v súlade so smernicou PSD2, ktorá je implementovaná v Slovenskej republike do zákona o platobných službách.

  Platobnou iniciačnou službou je služba, ktorou sa na žiadosť používateľa platobných služieb iniciuje platobný príkaz vo vzťahu k platobnému účtu, ktorý je vedený u iného poskytovateľa platobných služieb.

  Služba informovania o platobnom účte je online služba, pri ktorej sa poskytujú konsolidované informácie o jednom alebo viacerých platobných účtoch, ktoré má používateľ platobných služieb u iného alebo viacerých poskytovateľov platobných služieb.

  Ib. Elektronické peniaze
  Elektronické peniaze predstavujú peňažnú hodnotu uchovávanú elektronicky, vrátane magnetického záznamu. Elektronické peniaze možno vydať len na základe predchádzajúceho prijatia finančných prostriedkov vo výške nominálnej hodnoty prijatých finančných prostriedkov, tzn. za 50 euro dostane klient 50 elektronických peňazí. Elektronické peniaze predstavujú peňažný záväzok ich vydavateľa, ktorý vznikol pri prijatí finančných prostriedkov na účely vykonávania platobných operácií a ktoré sú prijímané u vydavateľa alebo aj u inej osoby na základe zmluvy.

  Elektronické peniaze môžu byť v závislosti od použitej technológie ukladané v hardvérových alebo softvérových produktoch. Hardvérové produkty môžu byť napríklad čipové alebo predplatené platobné karty. Softvérové produkty sú často založené na špecializovanom softvéri, ktorý umožňuje prevod peňažných hodnôt, napríklad nejaká aplikácia. Na rozdiel od hardvérových produktov musia mať online pripojenie.

 • II. Licenčný proces

  IIa. Pre platobné služby
  Národná banka Slovenska rozhoduje na základe predloženej žiadosti, ktorá je doručená na adresu Národnej banky Slovenska, o

  • udelení povolenia na poskytovanie platobných služieb alebo o zmene povolenia na poskytovanie platobných služieb (Platobná inštitúcia – § 64 zákona o platobných službách),
  • vydaní rozhodnutia o registrácii na poskytovanie platobných služieb v obmedzenom rozsahu (Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu – § 79a zákona o platobných službách),
  • vydaní rozhodnutia o registrácii pre poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte (Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte – § 79b zákona o platobných služieb).

  IIb. Pre elektronické peniaze
  Národná banka Slovenska rozhoduje na základe predloženej žiadosti, ktorá je doručená na adresu Národnej banky Slovenska o udelení povolenia

  a) bez obmedzenia rozsahu vydávaných elektronických peňazí (Inštitúcia elektronických peňazí – § 82 zákona o platobných službách), alebo

  b) v obmedzenom rozsahu (§ 87 zákona o platobných službách).

 • III. Legislatíva

  Poskytovanie platobných služieb a vydávanie elektronických peňazí je upravené zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je výsledkom implementácie smernice PSD2.

  K smernici PSD2 boli vydané vykonávacie predpisy, ktoré niektoré oblasti poskytovania platobných služieb bližšie upravujú, a to:

  Regulačné technické predpisy (delegované / vykonávacie nariadenia)

  • regulačný technický štandard určujúci vhodné kritériá na zriadenie a funkcie centrálneho kontaktného miesta,
  • regulačný technický štandard ukladajúci technické požiadavky na vytvorenie, fungovanie a zriadenie elektronického centrálneho registra a na vstup informácií,
  • technický štandard o podrobnostiach a štruktúre informácií zadávaných príslušnými orgánmi v ich verejných registroch,
  • regulačný technický predpis o silnej autentifikácii a bezpečnej komunikácii,
  • regulačný technický štandard o spolupráci medzi príslušnými orgánmi domovského a hostiteľského členského štátu a o dohľade nad výkonom činností platobných inštitúcií poskytujúcich služby cezhranične,
  • regulačný technický štandard o spolupráci a výmene informácií medzi príslušnými orgánmi, týkajúcich sa oznamovania cezhraničného poskytovania služieb platobnými inštitúciami.

  Usmernenia (guidelines)

  • usmernenia k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia platobným inštitúciám a inštitúciám elektronických peňazí a pre registráciu poskytovateľov služieb informovania o účte,
  • usmernenia týkajúce sa kritérií na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky,
  • usmernenia k oznamovaniu o závažných incidentoch,
  • usmernenia o postupoch riešenia sťažností týkajúcich sa údajných porušení smernice o platobných službách,
  • usmernenia k bezpečnostným opatreniam vzťahujúcim sa na prevádzkové a bezpečnostné riziká platobných služieb,
  • usmernenia o požiadavkách na vykazovanie podvodov.

FAQ

 • Aké podmienky je žiadateľ o vydanie povolenia na poskytovanie platobných služieb povinný splniť, aby mu takéto povolenie bolo udelené?

  Odpoveď:

  Podmienky, ktoré je žiadateľ v konaní o vydanie povolenia na poskytovanie platobných služieb povinný splniť, sú závislé od druhu povolenia, o ktoré žiadateľ žiada. Podmienky, ktoré musia byť žiadateľom splnené na vydanie povolenia, povinné prílohy žiadosti ako aj jej formálne náležitosti sú uvedené napr. v ustanovení § 64, § 79a, § 79b, §82 a §87 zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o tom, ako sa niektoré podmienky na udelenie povolenia preukazujú, sú uvedené v Opatrení Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011a tiež v EBA Usmernení EBA/GL/2017/09.

 • Kto je poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte? Aký je postup v prípade, ak má žiadateľ záujem len o službu informovania o platobnom účte?

  Odpoveď:

  Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je fyzická osoba s miestom podnikania na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá je zapísaná do obchodného registra, pričom môže poskytovať výhradne platobnú službu podľa § 2 ods. 1 písm. h) zákona o platobných službách, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie takej platobnej služby vydaného Národnou bankou Slovenska. Predkladateľ, ktorý chce byť poskytovateľom služby informovania o platobnom účte, predloží Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácií musí mať náležitosti podľa ustanovenia § 79b ods. 2 a 3 zákona o platobných službách, ako aj § 16 ods. 3 a 4 Zákona 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom. Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácií najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácií.

  Postup pre získanie registrácie poskytovateľa služieb je upravený v nasledovných predpisoch:

  Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Predkladateľ, ktorý chce byť poskytovateľom služby informovania o platobnom účte, predloží Národnej banke Slovenska písomnú žiadosť. Žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácií musí mať náležitosti podľa ustanovenia § 79b ods. 2 a 3 zákona o platobných službách, ako aj § 16 ods. 3 a 4 Zákona 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom.

  Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácií najneskôr do troch mesiacov odo dňa podania úplnej žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácií.

  Pre zabezpečenie preukázania vyššie uvedených podmienok, odporúčame postupovať podľa:

  1. Usmernenia k informáciám, ktoré sa majú poskytnúť pre udelenie povolenia na poskytovanie platobných služieb, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA/GL/2017/09)
  2. Opatrenia Národnej banky Slovenska z 15. novembra 2011 č. 14/2011, ktorým sa ustanovujú niektoré podrobnosti povoľovania na výkon činnosti a podnikania platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí
  3. Usmernenia týkajúce sa kritérií na stanovenie minimálnej peňažnej sumy poistenia hmotnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti alebo inej porovnateľnej záruky podľa článku 5 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/2366 (EBA/GL/2017/08)
  4. Metodického usmernenia č. 4/2014 k vnútornému kontrolnému systému platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí
  5. Metodického usmernenia č. 4/2019 k ochrane platobnej inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, agenta platobných služieb, pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie a pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu
  6. Zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  7. Metodického usmernenia Útvaru dohľadu na finančným trhom č. 2/2018 k podmienkam na zosúladenie platobných inštitúcií a inštitúcií elektronických peňazí a ich činnosti so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  8. Rozhodnutia NBS č. 8/2018 o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov na rok 2019, ktoré je povinný uhrádzať dohliadaný subjekt finančného trhu, ktorý nadobudol povolenie alebo iné oprávnenie na vykonávanie činnosti v oblasti finančného trhu
  9. Zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu