en en

InsurTech poistenie

Čo je InsurTech

Dohľad nad finančným trhom, InsurTech poistenie

K pojmu „InsurTech poistenie“ (ďalej len „InsurTech“) neexistuje v súčasnosti žiadna právna definícia. Vo všeobecnosti sa týmto pojmom označujú všetky nové technológie využívané v oblasti poisťovníctva, zatiaľ však chýba konzistentnosť medzi poskytovateľmi služieb.

Naprieč všetkými stupňami vývoja poistných produktov je veľa spôsobov využitia technológií, napríklad pri poistných produktoch „na mieru“ klienta, webových stránkach porovnávajúcich ceny podobných produktov rôznych poisťovní, v telematike, atď.

Dohľad nad finančným trhom, InsurTech poistenie

Poisťovníctvo sa v oblasti využívania technológií neustále vyvíja a v posledných rokoch boli technológie aplikované najmä v distribúcii a riadení poistných produktov, čiže sa využívajú najmä na sprostredkovanie poistenia. Ide najmä o rôzne aplikácie vyhľadávajúce poistenie podľa klientom zadaných parametrov, internetové portály porovnávajúce podobné typy poistných produktov rôznych poisťovní, ale aj aplikácie využívané pri uzatváraní poistných zmlúv, ktoré stanovia cenu poistenia priamo konkrétnemu klientovi a tiež sem možno zahrnúť aj internetové sprostredkovanie poistných zmlúv na diaľku bez osobného stretnutia s klientom.

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch týkajúcich sa využitia technológií, nenesie zodpovednosť firma, ktorá vyvinula softvér využitý pri uzatváraní poistných zmlúv a takáto firma nie je ani regulovaná, ani licencovaná a ani dohliadaná Národnou bankou Slovenska, okrem prípadov, ak táto firma uvedené systémy aj sama využíva na distribúciu poistných produktov, resp. ak je sama finančnou inštitúciou v sektore poistenia alebo zaistenia. Národná banka Slovenska taktiež nedohliada ani firmy poskytujúce telematiku, t. j. zariadenia na spracovanie dát využívaných poisťovňami prevažne na stanovenie ceny poistenia pri havarijnom poistení a povinnom zmluvnom poistení motorových vozidiel.

Pri akomkoľvek uzatváraní poistenia, a teda aj pri uzatváraní poistenia s využitím akýchkoľvek technológií a elektronických aplikácií, je nutné, aby sprostredkovateľ poistenia uzatvárajúci poistenie v mene poisťovne bol zapísaný v Registri finančných agentov a finančných poradcov Národnej banky Slovenska a poisťovňa, s ktorou uzatvára klient zmluvu, pôsobila na území Slovenskej republiky, buď na základe licencie, alebo prostredníctvom pobočky z iného členského štátu Európskej únie, alebo na základe slobody poskytovania služieb z iného členského štátu Európskej únie.

Obsah:

  • I. Legislatíva

    Pre poistné technológie v súčasnosti neexistujú žiadne európske a ani slovenské legislatívne predpisy či už definujúce insurtech alebo ustanovujúce pravidlá na aplikovanie a používanie technológii v poisťovníctve. Je však povinnosťou subjektov pôsobiacich na finančnom trhu dodržiavať všetky existujúce legislatívne ustanovenia v oblastiach, do ktorých insurtech zasahuje. Tie sa vzťahujú nielen ak sa pri uzatváraní poistenia na osobnom stretnutí s klientom použijú rôzne softvérové aplikácie na nastavenie poistnej zmluvy priamo pre klienta, ale rovnako aj pri poistení na diaľku prostredníctvom internetu, alebo telefonicky.

    Právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti ochrany spotrebiteľa nerozlišujú medzi poskytovateľmi poistenia licencovanými Národnou bankou Slovenska, alebo z iných členských štátov EÚ. Všetky subjekty poskytujúce poistenie musia dodržiavať pre oblasť poistenia a sprostredkovania poistenia legislatívu platnú na území Slovenskej republiky.

Dokumenty medzinárodných štandardizačných inštitúcií

Európske orgány dohľadu

Medzinárodné organizácie v oblasti regulácie finančného trhu