en en

Súhrnné štatistické údaje poistného sektora zverejňované Národnou bankou Slovenska

Súhrnné štatistické údaje podľa Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2451 z 2. decembra 2015, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vzory a štruktúru zverejňovania osobitných informácií zo strany orgánov dohľadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES

Zverejňovanie orgánom dohľadu

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku od roku 2016

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky poisťovní a SKP podľa § 17a zákona

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 5.12.2023. V dátach za rok 2022 a I.Q 2023 nie sú zahrnuté údaje za Novis Poisťovňu, a. s z dôvodu odobratia jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

SE.02.01 Súvaha

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 15.3.2024. V dátach za rok 2022 a I.Q 2023 nie sú zahrnuté údaje za Novis Poisťovňu, a. s z dôvodu odobratia jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

S.05.01 Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 15.3.2024. Možné nekonzistentnosti v časových radoch vo výkaze S.05 môžu byť spôsobené zmenou metodiky vykazovania, výnosy a náklady vo výkazoch S.04.01, S.05.01 a S.05.02 sa vykazujú za všetky poistné zmluvy poisťovne bez ohľadu na ich klasifikáciu v účtovníctve. V dátach za IV.Q 2021 nie sú zahrnuté údaje za poisťovne, ktoré ešte vykonávali poisťovaciu činnosť, ale ku koncu roka 2021 prešli transformáciou a momentálne už nie sú poisťovňami pod dohľadom s vykazovacou povinnosťou NBS. V dátach za rok 2022 a I.Q 2023 nie sú zahrnuté údaje za Novis Poisťovňu, a. s z dôvodu odobratia jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

S.12.01 Technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia SLT

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 15.3.2024. V dátach za rok 2022 a I.Q 2023 nie sú zahrnuté údaje za Novis Poisťovňu, a. s z dôvodu odobratia jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

S.17.01 Technické rezervy neživotného poistenia

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 15.3.2024. V dátach za rok 2022 a I.Q 2023 nie sú zahrnuté údaje za Novis Poisťovňu, a. s z dôvodu odobratia jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

S.19.01 Nároky vyplývajúce z neživotného poistenia

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 5.12.2023.

S.23.01 Vlastné zdroje

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 15.3.2024. V dátach za rok 2022 a I.Q 2023 nie sú zahrnuté údaje za Novis Poisťovňu, a. s z dôvodu odobratia jej povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti.

Agregované údaje za činnosť poisťovní z iných členských štátov na Slovensku od roku 2016

VUP(BIL)1-04 Výkaz vybraných údajov z individuálnej účtovnej závierky pobočiek poisťovní z iného členského štátu EÚ

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 04.09.2023. V dátach za 2021 sú zahrnuté údaje za pobočky, ktoré ešte vykonávali poisťovaciu činnosť, ale ku koncu roka 2021 prešli transformáciou a momentálne už nie sú poisťovňami pod dohľadom s vykazovacou povinnosťou NBS.

S.04.01 Činnosť podľa krajiny

2016 – 2022

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 14.2.2024.

S.05.01. POB Poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti – pobočky

2023I.QII.Q 

Poznámka: Aktualizácia údajov dňa 14.2.2024.

Iné štatistické údaje

Údaje o členoch SLASPO (Slovenskej asociácií poisťovní)

Agregované údaje za poisťovne licencované na Slovensku do roku 2015

Agregovaný hospodársky výsledok

2000-2015

Agregované technické rezervy

2000-2015

Agregovaná solventnosť

2000-2015

Agregované údaje za životné poistenie

Agregované údaje za neživotné poistenie

Agregované údaje o poistných udalostiach v neživotnom poistení

2006-2013

Maximálna výška technickej úrokovej miery – historický prehľad

2004-2014

Predikcia úmrtnosti na Slovensku

Predikcia úmrtnosti na Slovensku [Biatec č. 6/2014; pdf, 2475.7 kB] (Ján Barlák)
Mortality – predikcie [.xlsx, 169 kB]

Údaje týkajúce sa vplyvu pohlavia poistenej osoby k rizikám, kde pohlavie je používané ako určujúci poistno-matematický faktor pri stanovení výšky poistného


Úmrtnostné tabuľky poistenej populácie


Dátum poslednej aktualizácie 3. júl 2024