en en

Dohľad nad významnými bankami, ktorý vykonáva priamo ECB v spolupráci s NBS

Podľa kritérií európskej legislatívy sú na Slovenku v identifikované ako tri najvýznamnejšie banky:

  • Tatra banka, a.s.
  • Všeobecná úverová banka, a.s.
  • Slovenská sporiteľňa, a.s.

Okrem troch najvýznamnejších bánk priamemu dohľadu ECB podliehajú aj banky patriace do bankovej skupiny, ktorá bola klasifikovaná ako významná:

  • Československá obchodná banka, a.s. zo skupiny KBC Group
  • ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. zo skupiny KBC Group

Podobný princíp je uplatnený aj v prípade pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na Slovensku, ak spadajú pod kritérium významnosti bankovej skupiny:

  • Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny Société Générale S.A.
  • mBank S.A., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny COMMERZBANK Aktiengesellschaft
  • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky, z bankovej skupiny UniCredit Bank