en en

Poskytovanie spotrebiteľských úverov

Ponúkanie alebo poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek upravuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“).

Na základe povolenia udeleného NBS sú spotrebiteľom oprávnení poskytovať:

Upozornenie na označenie oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v predmete podnikania (činnosti) podnikateľských subjektov.

Legislatíva

Zákony, opatrenia a metodické usmernenia vzťahujúce sa na činnosť veriteľov a iných veriteľov je možné nájsť v sekcii Legislatíva oblasť úpravy: veritelia.

NBS vydala metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom NBS, ako aj metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 20d a § 17 zákona o spotrebiteľských úverov.

Kontakt

E-mail: veritelia@nbs.sk

veritelia-oznamenia@nbs.sk – na zasielanie oznámení podľa § 2 odsek 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy subjektov