en en

Poskytovanie spotrebiteľských úverov

Ponúkanie alebo poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek upravuje zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o spotrebiteľských úveroch“).

Na základe povolenia udeleného NBS sú spotrebiteľom oprávnení poskytovať:

Upozornenie na označenie oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v predmete podnikania (činnosti) podnikateľských subjektov.

Legislatíva

Zákony, opatrenia a metodické usmernenia vzťahujúce sa na činnosť veriteľov a iných veriteľov je možné nájsť v sekcii Legislatíva oblasť úpravy: veritelia.

NBS vydala metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie povolenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom NBS, ako aj metodické usmernenie k podávaniu žiadostí o udelenie predchádzajúceho súhlasu NBS podľa § 20d a § 17 zákona o spotrebiteľských úverov.

Usmernenia európskych orgánov dohľadu

Európske orgány dohľadu vydávajú usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom  alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) a zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Európskej únie. Príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

V súlade s Metodickým usmernením NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, ak NBS vyslovila súlad s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), od dohliadaných subjektov sa očakáva, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

NBS zverejňuje prehľad usmernení EBA, pri ktorých potvrdila súlad podľa č. 16 ods. 3 Nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo v platnom znení.

Pre veriteľov, ktorým bolo udelené povolenie podľa zákona č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú relevantné najmä tieto usmernenia EBA:

Usmernenia o zásadách a postupoch vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu podľa článku 8 a kapitoly VI smernice (EÚ) 2015/849
Usmernenia k používaniu riešení pre uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi na diaľku podľa článku 13 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849
Usmernenia o spolupráci a výmene informácií medzi orgánmi prudenciálneho dohľadu, orgánmi dohľadu v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu a finančnými spravodajskými jednotkami podľa smernice 2013/36/EÚ
Usmernenia o charakteristikách prístupu k dohľadu nad bojom proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu založeného na hodnotení rizík a o krokoch, ktoré sa majú prijať pri vykonávaní dohľadu na základe hodnotenia rizík podľa článku 48 ods. 10 smernice (EÚ) 2015/849 (ktorým sa menia spoločné usmernenia ESA/2016/72) (Usmernenia o dohľade založenom na hodnotení rizík)
Usmernenia podľa článkov 17 a 18 ods. 4 smernice (EÚ) 2015/849 týkajúce sa povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a faktorov, ktoré by úverové a finančné inštitúcie mali zvážiť pri hodnotení rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu spojeného s jednotlivými obchodnými vzťahmi a príležitostnými transakciami („usmernenia týkajúce sa rizikových faktorov spojených s praním špinavých peňazí a financovaním terorizmu“), ktorými sa zrušujú a nahrádzajú usmernenia JC/2017/37
Usmernenia o spolupráci a výmene informácií na účely smernice (EÚ) 2015/849 medzi príslušnými orgánmi, ktoré vykonávajú dohľad nad úverovými a finančnými inštitúciami

Kontakt

E-mail: veritelia@nbs.sk

veritelia-oznamenia@nbs.sk – na zasielanie oznámení podľa § 2 odsek 7 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom

Dokumenty na stiahnutie

Zoznamy subjektov