en en

Bankovníctvo

NBS ako súčasť bankovej únie

Projekt bankovej únie je postavený na troch pilieroch:

Jednotný mechanizmus dohľadu predstavuje systém finančného dohľadu. Tvoria ho Európska centrálna banka (ECB) a príslušné vnútroštátne dohliadacie orgány najmä krajín eurozóny, vrátane NBS.

V rámci jednotného mechanizmu dohľadu sa banky (úverové inštitúcie) členia na:

  • významné – dohľad nad významnými bankami priamo vykonáva ECB v spolupráci s národnými orgánmi dohľadu,
  • menej významné – banky klasifikované ako menej významné naďalej zostávajú pod dohľadom príslušných vnútroštátnych orgánov.

Kritériá pre rozdelenie bánk na významné a menej významné sú dané príslušnou európskou legislatívou.

Oficiálna webová stránka bankového dohľadu ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu: bankingsupervision.europa.eu

ECB rozhoduje o udeľovaní a odoberaní bankového povolenia všetkým bankám, ako aj posudzuje nadobudnutia kvalifikovaných účastí v bankách. Okrem iného taktiež posudzuje vhodnosť členov riadiacich orgánov významných bánk. ECB zverejnila na svojom webovom sídle bližšie informácie ohľadom uvedených konaní (tzv. SSM konania): https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/tasks/authorisation/html/index.en.html
a všeobecné zásady hodnotenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti členov riadiacich orgánov bánk: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.fap_guide_201705.sk.pdf?de3bbbd9ecadd9cd2d75889d39effaaf.

Banky môžu podávať žiadosti týkajúce sa SSM konaní aj elektronicky prostredníctvom IMAS Portálu . IMAS Portál slúži na podávanie žiadosti týkajúcich sa SSM konaní, sledovanie štádia SSM konaní a výmenu informácií s NBS a ECB.

Poskytovanie bankových služieb na základe povolenia udeleného v inom členskom štáte (passporting)

Priamy dohľad NBS

Banky so sídlom na území Slovenska, ktoré sa považujú za menej významné, zostávajú pod priamym dohľadom NBS.