en en

Trh cenných papierov

Dohľad nad trhom cenných papierov znamená výkon dohľadu najmä nad týmito subjektmi a oblasťami finančného trhu:

Burza cenných papierov

Burza cenných papierov je akciovou spoločnosťou so sídlom na území SR, ktorá organizuje regulovaný trh a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá má na výkon tejto činnosti povolenie udelené NBS. Podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy, obchodovanie s cennými papiermi a inými finančnými nástrojmi na burze a dohľad nad činnosťou burzy upravuje zákon o burze cenných papierov.

Centrálny depozitár cenných papierov

Centrálny depozitár cenných papierov je kľúčová inštitúcia, ktorá prevádzkuje infraštruktúru (systém vyrovnania transakcií s cennými papiermi). Umožňuje vyrovnanie obchodov s finančnými nástrojmi a poskytuje ďalšie služby ako je evidencia zaknihovaných cenných papierov (register emitentov) a služby spojené s touto evidenciou (vedenie registra záložných práv).

Crowdfunding

Crowdfunding, resp. hromadné financovanie, je alternatívnou formou financovania podnikateľských subjektov, ktorú upravuje nariadenie EÚ o crowdfundingu č. 2020/1503 zo 7. októbra 2020. Účelom tohto nariadenia je vytvorenie jednotného regulačného rámca a odstránenie bariér v Európskej únii pre poskytovanie crowdfundingových služieb, v rámci ktorých sú financované podnikateľské aktivity.

Garančný fond investícií

Garančný fond investícií je právnická osoba zriadená zákonom o cenných papieroch, ktorá sústreďuje peňažné príspevky obchodníkov s cennými papiermi a pobočiek zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností na poskytovanie náhrad za nedostupný klientsky majetok prijatý týmito subjektmi na vykonanie investičnej služby a nakladá s nadobudnutými peňažnými prostriedkami v súlade so zákonom.

Emitenti cenných papierov

Emitent je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa zákona o cenných papieroch alebo podľa osobitných zákonov. Emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu sú povinní zasielať regulované a ostatné informácie do databázy Centrálnej evidencie regulovaných informácií.

Obchodníci s cennými papiermi

Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území SR, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného NBS. Činnosť obchodníkov s cennými papiermi sa riadi ustanoveniami § 54 až 79a zákona o cenných papieroch.

MiFID II a MiFIR

V júni 2014 Európska komisia prijala nové pravidlá regulácie kapitálového trhu, ktoré pozostávajú zo smernice Európskeho parlamentu a rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (MiFID II) a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (MiFIR).

Balík MiFID II je okrem smernice MiFID II a nariadenia MiFIR tvorený množstvom súvisiacich predpisov a dokumentov.

MiFID II je zameraná na posilnenie súčasných európskych pravidiel na trhoch s cennými papiermi, a to najmä prostredníctvom:

  • zabezpečenia organizovaného obchodovania na obchodných miestach,
  • zavedenia pravidiel algoritmického obchodovania a vysokofrekvenčného obchodovania,
  • zdokonalenia transparentnosti a dohľadu nad finančnými trhmi, vrátane trhov s derivátmi, a niektorých nedostatkov na trhoch s komoditnými derivátmi,
  • posilnenia ochrany investora a zdokonalenia pravidiel podnikania na trhoch s cennými papiermi, ako aj podmienok hospodárskej súťaže pri obchodovaní s finančnými nástrojmi a zúčtovaní finančných nástrojov.

Nová regulácia je postavená na existujúcich pravidlách, pričom revidovaná smernica prináša posilnenie pravidiel na ochranu investorov prostredníctvom požiadaviek na organizáciu a pravidlá činnosti subjektov trhu.

MiFIR upravuje pravidlá a požiadavky pre:

  • sprístupňovanie údajov o obchodoch verejnosti,
  • oznamovanie transakcií príslušným orgánom,
  • povinné obchodovanie s derivátmi na organizovaných miestach,
  • nediskriminačný prístupu k zúčtovaniu a nediskriminačného prístupu k obchodovaniu s referenčnými hodnotami,
  • vydávanie špecifických opatrení príslušných orgánov dohľadu v súvislosti s finančnými nástrojmi a derivátových pozícií,
  • poskytovanie investičných služieb alebo činností spoločnosťami z tretích krajín.

Účinnosť MiFID II a MiFIR, ktorá bola pôvodne naplánovaná na 3. januára 2017, bola posunutá na 3. januára 2018. Smernica MiFID II bola v podmienkach Slovenskej republiky transponovaná do ustanovení zákona o cenných papieroch. V súvislosti s aplikáciou balíka MiFID II a jeho implementáciou do národnej legislatívy NBS vydala Časté otázky a odpovede MiFID II/MiFIR, ktoré obsahujú odpovede na otázky od dohliadaných subjektov alebo profesionálnych organizácií.

Národná banka Slovenska v súlade ustanovením § 38g zákona o dohľade nad finančným trhom v spojení s článkom 42 MiFIR vydala Rozhodnutie NBS č. 261/2019 Z. z. o intervenčnom opatrení vo vzťahu k binárnym opciám. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20. augusta 2019. Rozhodnutie NBS zakazuje uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj binárnych opcií neprofesionálnym klientom na území alebo z územia Slovenskej republiky. Zákaz sa vzťahuje na poskytovateľov binárnych opcií, teda obchodníkov s cennými papiermi a banky. Zákaz sa nevzťahuje na binárne opcie, ktoré spĺňajú podmienky uvedené v rozhodnutí.

Národná banka Slovenska v súlade ustanovením § 38g zákona o dohľade nad finančným trhom v spojení s článkom 42 MiFIR vydala Rozhodnutie NBS č. 17/2019 o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 3. septembra 2019. Rozhodnutie NBS obmedzuje uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj finančných rozdielových zmlúv neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky. Obmedzenie sa nevzťahuje na prípady, keď sú splnené všetky podmienky uvedené v rozhodnutí.

Manipulácia s trhom

Európsky parlament a Rada EÚ dňa 16. apríla 2014 prijali nariadenie (EÚ) o zneužívaní trhu, ktorého cieľom je zabrániť zneužívaniu trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií, neoprávneného zverejnenia dôverných informácií a manipulácie s trhom. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatňuje sa priamo vo všetkých členských štátoch od 2. júla 2014 a od 3. júla 2016. Európska Komisia k tomuto nariadeniu zverejnila regulačné technické predpisy a vykonávacie technické predpisy, ktoré bližšie špecifikujú podmienky, kritériá a postupy uplatnenia niektorých oblastí tohto nariadenia.

Ponuky na prevzatie a uplatnenie práva výkupu

Ponukou na prevzatie sa podľa § 114 ods. 1 zákona o cenných papieroch rozumie verejný návrh na uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom je kúpa všetkých akcií cieľovej spoločnosti alebo ich časti alebo výmena týchto akcií alebo ich časti za iné cenné papiere, ktorý je určený akcionárom tejto spoločnosti a je vyhlásený na základe povinnosti ustanovenej týmto zákonom alebo dobrovoľne a ktorý nasleduje po nadobudnutí kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti alebo má za cieľ nadobudnutie kontrolného podielu v cieľovej spoločnosti; akciami sa na účely ponuky na prevzatie rozumejú akcie, dočasné listy a iné prevoditeľné cenné papiere, s ktorými sú spojené hlasovacie práva, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v SR alebo v inom členskom štáte EÚ.

Verejná ponuka

Verejnou ponukou cenných papierov  sa podľa článku 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1129 o prospekte, ktorý sa má uverejniť pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie na regulovanom trhu, a o zrušení smernice 2003/71/ES rozumie oznámenie osobám v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, v ktorom sú uvedené dostatočné informácie o podmienkach ponuky a ponúkaných cenných papieroch, aby sa investor mohol rozhodnúť kúpiť alebo upísať tieto cenné papiere. Toto vymedzenie sa vzťahuje aj na umiestňovanie cenných papierov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov.

Predaj nakrátko (tzv. Short selling)

Európsky parlament a Rada EÚ  dňa 14. marca 2012 prijali nariadenie (EÚ) o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie. Cieľom nariadenia  je harmonizácia pravidiel, ktoré sa vzťahujú na predaj nakrátko a pravidiel ohľadom určitých aspektov swapov na úverové zlyhanie. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a uplatňuje  sa priamo vo všetkých členských štátoch od 1. novembra 2012. Zavádzajú sa ním spoločné požiadavky na transparentnosť na úrovni EÚ a harmonizujú sa právomoci, ktoré môžu použiť národné regulačné orgány (orgány dohľadu) vo výnimočných situáciách, keď je vážne ohrozená finančná stabilita a dôvera na trhu. Regulačné orgány v týchto situáciách získavajú jednoznačnú právomoc obmedziť alebo zakázať predaj nakrátko. Toto nariadenie taktiež stanovuje povinnosť investorov (fyzických a právnických osôb) oznámiť orgánom dohľadu významné čisté krátke pozície v akciách a štátnych dlhopisoch (viac informácií nájdete v časti Notifikácia).

Dohľad nad infraštruktúrou finančného trhu (tzv. EMIR)

Európsky parlament a Rada EÚ  dňa 4. júla 2012 prijali nariadenie (EÚ) o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, tzv.  EMIR. Toto nariadenie prináša nové požiadavky na zlepšenie transparentnosti a zníženie kreditného rizika, ktoré je spojené s trhom finančných derivátov. EMIR stanovuje požiadavky na zmluvy o mimoburzových derivátoch, ktoré sa týkajú zúčtovania a riadenia dvojstranných rizík, upravuje požiadavky na ohlasovanie zmlúv o derivátoch a jednotné požiadavky na výkon činností centrálnych protistrán a archívov obchodných údajov. EMIR sa vzťahuje na centrálne protistrany a ich zúčtovacích členov, na finančné a nefinančné protistrany, na miesta obchodovania a v neposlednom rade aj na archívy obchodných údajov. Ohlasovacia povinnosť podľa nariadenia EMIR.

Transakcie financovania prostredníctvom cenných papierov (SFT)

Európsky parlament a Rada prijali dňa 25. novembra 2015 Nariadenie o transparentnosti transakcií financovania prostredníctvom cenných papierov a opätovného použitia a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 , tzv. „SFTR„. Toto nariadenie prináša požiadavky na zvýšenie transparentnosti trhov s financovaním prostredníctvom cenných papierov zavedením ohlasovacej povinnosti pre transakcie financované prostredníctvom cenných papierov (SFT), podobne, ako pri ohlasovaní derivátových transakcií podľa nariadenia EMIR, transparentnosti voči investorom a transparentnosti opätovného použitia zábezpeky. SFT zahŕňa transakcie s cennými papiermi, ale aj niektoré transakcie s komoditami a ohlasujú sa aj transakcie uzavreté medzi nefinančnými protistranami. Ohlasovacia povinnosť začína platiť pre rôzne subjekty v rôznych termínoch – viac informácií tu.

Index používaný ako referenčná hodnota (tzv. Benchmark)

Hlavným cieľom nariadenia (EÚ) č. 2016/1011 o indexoch používaných ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov, ktorým sa menia smernice 2008/48/ES a 2014/17/ES a nariadenie (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „nariadenie o referenčných hodnotách) je zabezpečenie presnosti, odolnosti, integrity a postupu určovania indexov používaných ako referenčné hodnoty. Nariadenie o referenčných hodnotách prispieva k správnemu fungovaniu vnútorného trhu pri súčasnom dosahovaní vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a investorov. Jedným zo základných cieľov nariadenia o referenčných hodnotách je tvorba a udržanie takého prostredia, ktoré zamedzuje akejkoľvek manipulácii s referenčnými hodnotami.

Zoznamy subjektov

Zoznamy subjektov, ktoré v oblasti trhu cenných papierov prešli režimom povolenia, registrácie alebo notifikácie, nájdete v sekcii Zoznamy subjektov.

Legislatíva

Vyššie uvedené zákony spolu s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj metodickými usmerneniami, odporúčaniami a stanoviskami týkajúcimi sa príslušnej oblasti trhu cenných papierov nájdete v sekcii Legislatíva.