en en

Devízová oblasť

Devízovým miestom sa v zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon) rozumie banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť (v rozsahu podľa zákona o bankách) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami. Devízový zákon zároveň upravuje náležitosti žiadosti o devízovú licenciu na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.

OZNAM O ZMENE SPÔSOBU PREDKLADANIA VÝKAZU

S účinnosťou od 1. januára 2024 dôjde k zmene spôsobu predkladania údajov o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údajov o ich vykonaní z listinnej a elektronickej podoby (prostredníctvom e-mailu) do výlučne elektronickej podoby prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál. Novým výkazom zm_01 – VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE sa aktualizuje aj rozsah predkladaných údajov potrebných na výkon dohľadu nad držiteľmi devízovej licencie na zmenárenskú činnosť.  

Pre registráciu do Štatistického zberového portálu NBS kliknite na tento odkaz: https://szp.nbs.sk/szp_client-upgr/pages/PUB/EXT/SUB/subDevohpRegistration.zul

Príručky k registrácii do Štatistického zberového portálu a k odosielaniu hlásenia ZM(NBS)01-04:

Priloha 1-Registracia_IS_SZP_20230620.doc

289 kB

Priloha 2-Info_szp_hlasenie ZM_20230620.docx

1.14 MB

OZNAM O VYDANÍ USMERNENIA

Národná banka Slovenska vydala  Metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 5. decembra 2022 č. 10/2022k zásadám a postupom vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu u veriteľov a devízových miest, ktorým sa prebralo Usmernenie EBA o zásadách a postupoch vo vzťahu k riadeniu dodržiavania súladu s predpismi a o úlohe a povinnostiach pracovníka zodpovedného za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Toto metodické usmernenie je určené aj devízovým miestam, preto je potrebné oboznámiť sa s jeho obsahom a  zosúladiť činnosť devízového miesta s jeho požiadavkami.

Legislatíva

Legislatíva vzťahujúca sa na činnosť devízových miest sa nachádza v sekcii Legislatíva, oblasť úpravy: Devízová oblasť.

Opatrenie NBS č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami.

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti.

Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2021 z 25. mája 2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska.

Usmernenia európskych orgánov dohľadu

Európske orgány dohľadu vydávajú usmernenia a odporúčania určené príslušným orgánom  alebo finančným inštitúciám s cieľom vytvoriť konzistentné, účinné a efektívne postupy dohľadu v rámci Európskeho systému finančného dohľadu (ESFS) a zabezpečiť spoločné, jednotné a konzistentné uplatňovanie práva Európskej únie. Príslušné orgány a finančné inštitúcie vynaložia všetko úsilie na dodržanie týchto usmernení a odporúčaní.

V súlade s Metodickým usmernením NBS č. 4/2023 k aplikácii usmernení európskych orgánov dohľadu, ak NBS vyslovila súlad s usmerneniami Európskeho orgánu pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA), od dohliadaných subjektov sa očakáva, že budú konať v súlade s týmito usmerneniami.

NBS zverejňuje prehľad usmernení EBA, pri ktorých potvrdila súlad podľa č. 16 ods. 3 Nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán pre bankovníctvo v platnom znení.

Pre devízové miesta, ktorým bola  udelená devízová licencia podľa  zákona č. 202/1995 Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov  sú relevantné najmä tieto usmernenia EBA:

Zoznamy subjektov

Dokumenty na stiahnutie

Zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám bol novelizovaný aj Devízový zákon (§ 6 ods. 4 pís. a) a ods. 5). Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska preto odporúča, aby žiadatelia o devízovú licenciu túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní príloh k žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z registra trestov právnickej osoby. Podmienky, ktoré boli podkladom na udelenie devízovej licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti devízovej licencie.

Prehľad osôb vykonávajúcich odborné kurzy

Aktualizovaný prehľad osôb určených NBS, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny.

Často kladené otázky

 • Podľa akého zákona sa udeľuje devízová licencia?

Devízovú licenciu udeľuje Národná banka Slovenska (ďalej len „NBS“) podľa zákona č. 202/1995 Z. z. devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej radyč. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „devízový zákon“) na základe žiadosti.

 • Aké typy devízových licencií môže udeliť NBS?

NBS môže rozhodnúť o udelení:

 1. devízovej licencie na  vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti a 
 2. devízovej licencie na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.
 • Kto môže podať žiadosť o udelenie devízovej licencie na nákup cudzej meny za eurá
  v hotovosti?

Žiadosť o devízovú licenciu na nákup cudzej meny za eurá v hotovosti môže podať fyzická osoba alebo právnická osoba. Táto devízová licencia oprávňuje držiteľa devízovej licencie vykonávať hotovostné obchody s devízovými hodnotami – zmenárenskú činnosť v rozsahu nákup cudzej meny za eurá v hotovosti. Predpokladom udelenia devízovej licencie je  splnenie podmienok podľa § 6 ods. 3 a 4 devízového zákona.

 • Aké podmienky musí žiadateľ splniť, aby mu NBS udelila devízovú licenciu?

Žiadateľ o devízovú licenciu, ktorým je fyzická osoba, musí mať najmenej 18 rokov, byť plne spôsobilý na právne úkony, mať  minimálne maturitu a predložiť výpis z registra trestov alebo údaje potrebné na vyžiadanie si výpisu z registra trestov NBS.

Ak je žiadateľom o devízovú licenciu právnická osoba, musí tieto podmienky spĺňať osoba, prostredníctvom ktorej sa bude vykonávať povolená zmenárenská činnosť.  Okrem toho musí  byť prílohou žiadosti aj výpis z registra trestov žiadateľa (právnickej osoby) a výpis z registra trestov štatutára alebo údaje potrebné  na vyžiadanie si výpisu z registra trestov NBS.

Ak žiadateľ priloží k žiadosti výpisy z registra trestov fyzických osôb, nesmú byť staršie ako 3 mesiace.

 • Kde sú uvedené podrobnosti k podaniu žiadosti o devízovú licenciu?

Podrobnosti  k podaniu žiadosti  o devízovú licenciu nájdete:

1. v Opatrení Národnej banky Slovenska č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami a

2. v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti.

 • Čo treba urobiť po doručení rozhodnutia o udelení devízovej licencie?

Zmenárenská činnosť je podnikaním, preto je držiteľ devízovej licencie povinný požiadať miestne príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania o vydanie živnostenského listu. Ak je držiteľom devízovej licencie právnická osoba, je potrebné po vydaní živnostenského listu zapísať zmenárenskú činnosť do obchodného registra. Uvedené úkony má držiteľ devízovej licencie urobiť bez zbytočného odkladu po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení devízovej licencie.

 • Bude živnostenskému úradu na vydanie živnostenského listu postačovať rozhodnutie o udelení devízovej licencie?

Živnostenskému úradu treba predložiť rozhodnutie o udelení devízovej licencie s vyznačenou právoplatnosťou. Podrobnosti ako požiadať o vyznačenie právoplatnosti nájdete tu.

 • Aké podmienky musí splniť žiadateľ o devízovú licenciu na predaj cudzej meny za eurá v hotovosti?

Devízovú licenciu na predaj cudzej meny za eurá v hotovosti možno udeliť len žiadateľovi, ktorý je už držiteľom devízovej licencie na nákup cudzej meny za eurá v hotovosti a túto činnosť nepretržite vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou najmenej 12 mesiacov.

Okrem uvedeného musí žiadateľ preukázať, že osoby, prostredníctvom ktorých sa bude vykonávať zmenárenská činnosť, absolvovali odborný kurz na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania organizovaný NBS alebo osobou určenou NBS  a splniť podmienky uvedené v 4. otázke ( Aké podmienky musí žiadateľ splniť, aby mu NBS udelila devízovú licenciu? ) .

 • Ako žiadateľ preukáže, že vykonáva obchody s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou nepretržite najmenej 12 mesiacov?

Žiadateľ k žiadosti priloží čestné vyhlásenie o vykonávaní obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a devízovou licenciou nepretržite najmenej za 12 mesiacov.

Držiteľ devízovej licencie je povinný v súlade s § 13 ods. 5 písm. f) devízového zákona
a § 4 opatrenia NBS, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami (ďalej len „opatrenie“) predkladať údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní za predchádzajúci kalendárny štvrťrok formou výkazu.

NBS pri posudzovaní splnenia podmienky vykonávania obchodov nepretržite najmenej 12 mesiacov pred podaním žiadosti preverí predložené čestné vyhlásenie vo väzbe na plnenie povinnosti predkladať výkazy v súlade s devízovým zákonom a opatrením.

 • Ako držiteľ devízovej licencie splní povinnosť predkladať výkazy?

Držiteľ devízovej licencie predkladá údaje o vykonaných obchodoch s devízovými hodnotami a údaje o ich vykonávaní za predchádzajúci kalendárny štvrťrok prostredníctvom informačného systému Národnej banky Slovenska Štatistický zberový portál. Novým výkazom zm_01 – VÝKAZ O NÁKUPE A PREDAJI PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV V CUDZEJ MENE sa aktualizuje aj rozsah predkladaných údajov potrebných na výkon dohľadu nad držiteľmi devízovej licencie na zmenárenskú činnosť.  

Pre registráciu do Štatistického zberového portálu NBS kliknite na tento odkaz: https://szp.nbs.sk/szp_client-upgr/pages/PUB/EXT/SUB/subDevohpRegistration.zul

Príručky k registrácii do Štatistického zberového portálu a k odosielaniu hlásenia ZM(NBS)01-04:

Priloha 1-Registracia_IS_SZP_20230620.doc

289.5 kB

Priloha 2-Info_szp_hlasenie ZM_20230620.docx

1.14 MB

Držiteľ devízovej licencie je povinný predložiť výkaz do 15. kalendárneho dňa nasledujúceho štvrťroka (to znamená, že výkaz za 1Q roka (január až marec) sa zasiela do 15. apríla, atď.).

 • Ako je možné požiadať o udelenie devízovej licencie?

Žiadosť o udelenie devízovej licencie je možné podať:

poštou  na adresu: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25  Bratislava

osobne v podateľni NBS: v pondelok  až  štvrtok: od 8.00 hod. do 16.00 hod.; v piatok: od 8.00 hod. do 14.45 hod.

 • Kde je možné nájsť formuláre žiadostí?

Formuláre žiadostí sú zverejnené na webovom sídle NBS v časti Devízová oblasť: https://nbs.sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dokumenty-na-stiahnutie/devizova-oblast/.

Formuláre žiadostí rozlišujú právnu formu žiadateľa a typ devízovej licencie.

 • Ako rozhodne NBS, ak žiadateľ nepreukáže splnenie zákonných podmienok pre udelenie devízovej licencie?

Ak žiadateľ nepreukáže splnenie zákonných podmienok pre udelenie devízovej licencie, NBS žiadosť zamietne.  Zaplatený poplatok sa nevracia.

 • Aká  je výška poplatku za podanie žiadosti o udelenie devízovej licencie?

Výška poplatku je určená Opatrením Národnej banky Slovenska č. 5/2021 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska a je nasledovná:

Dohľad nad finančným trhom, Devízová oblasť

 • Kde je možné nájsť zoznam devízových miest?

Zoznam devízových miest  je zverejnený na webovom sídle NBS https://subjekty.nbs.sk/?s=1179.

 •  Je možné vykonávať zmenárenskú činnosť bezhotovostne?

Zmenárenskú činnosť podľa devízového zákona nie je možné vykonávať bezhotovostne. Zmenárenskou činnosťou podľa devízového zákona je vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.

Kontakt:
E-mail: zmenarne@nbs.sk