en en

Devízová oblasť

Devízovým miestom sa v zmysle zákona č. 202/1995 Z.z. (devízový zákon) rozumie banka, zahraničná banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá je oprávnená vykonávať zmenárenskú činnosť (v rozsahu podľa zákona o bankách) a právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej bola udelená devízová licencia na vykonávanie obchodu s devízovými hodnotami. Devízový zákon zároveň upravuje náležitosti žiadosti o devízovú licenciu na vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ktorých predmetom je nákup peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti alebo predaj peňažných prostriedkov v cudzej mene za eurá v hotovosti.

Legislatíva

Legislatíva vzťahujúca sa na činnosť devízových miest sa nachádza v sekcii Legislatíva, oblasť úpravy: Devízová oblasť.

Opatrenie NBS č. 139/2013 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami.

Metodické usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS č. 7/2012 k podávaniu žiadostí o udelenie devízovej licencie na obchodovanie s devízovými hodnotami v rozsahu zmenárenskej činnosti, ktorej predmetom je nákup alebo predaj cudzej meny za eurá v hotovosti, a k plneniu povinností držiteľov devízových licencií pri vykonávaní zmenárenskej činnosti.

Opatrenie NBS č. 4/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2012 o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska

Zoznamy subjektov

Dokumenty na stiahnutie

Zákonom č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základy trestnej zodpovednosti právnických osôb, druhy trestov, ich ukladanie a trestné konanie proti právnickým osobám bol novelizovaný aj Devízový zákon (§ 6 ods. 4 pís. a) a ods. 5). Útvar dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska preto odporúča, aby žiadatelia o devízovú licenciu túto skutočnosť zohľadnili pri spracovaní príloh k žiadosti. K žiadosti je potrebné priložiť výpis z registra trestov právnickej osoby. Podmienky, ktoré boli podkladom na udelenie devízovej licencie musia byť splnené počas celej doby platnosti devízovej licencie.

Prehľad osôb vykonávajúcich odborné kurzy

Aktualizovaný prehľad osôb určených NBS, ktoré sú oprávnené vykonávať odborné kurzy na rozpoznávanie platidiel podozrivých z falšovania alebo pozmeňovania cudzej meny.

Kontakt:
E-mail: zmenarne@nbs.sk