en en

AML/CFT

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Úvod k AML

Legislatívny rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zaznamenal v posledných rokoch dynamický vývoj na medzinárodnej, európskej ako aj na slovenskej úrovni.

Oblasť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu („AML/CFT“) sa stáva čoraz dôležitejšou témou odborných, ale aj verejných diskusií. Okrem iného aj v súvislosti s rastúcim trendom využívania inovatívnych riešení a digitálnych technológií, ktoré prinášajú nové obchodné modely, nové finančné služby, prinášajú vyšší nový komfort pre spotrebiteľov. Pohyb finančných prostriedkov môže byť vďaka novým technológiám veľmi rýchly a prakticky neobmedzený aj z geografického hľadiska. Popri nesporných prínosoch moderné technológie na druhej strane prinášajú aj nové riziká, a výzvy pre orgány dohľadu.

Posledný vývoj v európskej legislatíve sa zameral na posilnenie rámca pre AML/CFT.

Hlavné piliere týchto zmien

  • Aktualizácia globálnych štandardov (40 odporúčaní) FATF
  • 4. AML smernica, vyžadujúca od členských krajín rizikovo-orientovaný prístup pri hodnotení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na zvýšenie efektivity AML opatrení
  • 5. AML smernica, ktorá od krajín vyžaduje registre konečných užívateľov výhod a registre platobných účtov, zaviedla aj definíciu virtuálnych mien
  • Nariadenie EÚ č. 2015/847 o údajoch o platiteľovi a príjemcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov
  • Zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Okrem zmien v legislatíve, medzi najdôležitejšie zmeny možno uviesť posilnenie mandátu Európskeho orgánu pre bankovníctvo /EBA/ (https://www.eba.europa.eu/), ktorý sa dňom 1.1.2020 v oblasti AML/CFT stal ústredným orgánom dohľadu pre celý finančný trh EÚ. Nový mandát umožnil EBA viesť, kordinovať a monitorovať finančný trh EÚ v oblasti AML/CFT. (AML/CFT Factsheet)

Ďalším znakom dynamického vývoja AML/CFT oblasti je aj prijatie Akčného plánu Európskej komisie pre komplexnú AML/CFT politiku Únie a nového legislatívneho balíka EÚ pre oblasť AML/CFT. Cieľom je zaviesť integrovaný systém dohľadu pre AML/CFT, založený na harmonizovanej legislatíve, úzkej spolupráci orgánov dohľadu s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu dohľadu nad jednotným trhom EÚ.

Cieľ stránky

Informácie z tejto stránky sú primárne určené pre finančné inštitúcie, ktoré sú povinnými osobami podľa § 5, ods. 1 písm. a), písm. b)1-14, okrem 3, 12, 13, písm. n), a § 5 ods. 2 zákona č. 297/2008, Z. z. a zároveň sú podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom dohliadané NBS.

Táto stránka bude:
  • Sumarizovať relevantné AML/CFT texty legislatívu EU (smernice, Nariadenia, Delegované akty) Usmernenia, Správy, Stanoviská Európskych orgánov dohľadu, usmernenia NBS k téme AML/CFT a poskytovať tak dohliadaným finančným inštitúciám, ale aj širokej verejnosti aktuálne informácie z oblasti AML/CFT
  • Pripravovať – ako orgán regulácie a dohľadu nad finančným trhom – všetky potrebné usmernenia, odporúčania, prípadne záväzné postupy pre správne a efektívnu implementáciu AML/CFT povinností zo strany finančných inštitúcií