en en

AML/CFT

Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu

Legislatívny rámec pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu zaznamenal v posledných rokoch dynamický vývoj na medzinárodnej, európskej ako aj na slovenskej úrovni.
Oblasť boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu („AML/CFT“) sa stáva čoraz dôležitejšou témou odborných, ale aj verejných diskusií. Okrem iného aj v súvislosti s rastúcim trendom využívania inovatívnych riešení a digitálnych technológií, ktoré prinášajú nové obchodné modely, nové finančné služby, prinášajú vyšší nový komfort pre spotrebiteľov. Pohyb finančných prostriedkov môže byť vďaka novým technológiám veľmi rýchly a prakticky neobmedzený aj z geografického hľadiska. Popri nesporných prínosoch moderné technológie na druhej strane prinášajú aj nové riziká, a výzvy pre orgány dohľadu.
Posledný vývoj v európskej legislatíve sa zameral na posilnenie rámca pre AML/CFT.

 • Hlavné piliere zmien AML
  • Aktualizácia globálnych štandardov (40 odporúčaní) FATF
  • 4. AML smernica, vyžadujúca od členských krajín rizikovo-orientovaný prístup pri hodnotení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, na zvýšenie efektivity AML opatrení
  • 5. AML smernica, ktorá od krajín vyžaduje registre konečných užívateľov výhod a registre platobných účtov, zaviedla aj definíciu virtuálnych mien
  • Nariadenie EÚ č. 2015/847 o údajoch o platiteľovi a príjemcovi, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov
  • Zákon č. 297/2008 o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Posilnenie mandátu Európskeho orgánu pre bankovníctvo /EBA/, ktorý sa dňom 1.1.2020 v oblasti AML/CFT stal ústredným orgánom dohľadu pre celý finančný trh EÚ
  • Akčný plán Európskej komisie pre komplexnú AML/CFT politiku Únie