en en

Kolektívne investovanie

Kolektívnym investovaním je podnikanie, ktorého predmetom je zhromažďovanie peňažných prostriedkov od investorov, s cieľom investovať v súlade s určenou investičnou politikou prostriedky v  prospech osôb, ktorých peňažné prostriedky boli zhromaždené. Ak sa peňažné prostriedky zhromažďujú od verejnosti, možno kolektívne investovanie vykonávať len na základe princípu rozloženia rizika.Kolektívne investovanie na Slovensku sa riadi zákonom o kolektívnom investovaní.Veľkou rekodifikáciou zákona o kolektívnom investovaní v roku 2011 sa do slovenskej legislatívy implementovala smernica UCITS IV a zaviedol sa pojem štandardný podielový fond. V roku 2013 sa kolektívne investovanie na Slovensku rozšírilo o koncept alternatívneho investičného fondu, a to implementovaním smernice AIFMD. Táto smernica upravuje správu akýchkoľvek subjektov kolektívneho investovania, ktoré si nevyžadujú povolenie podľa smernice UCITS. Novelou zákona o kolektívnom investovaní v roku 2016 došlo k implementácii smernice UCITS V, ktorá upravuje najmä povinnosti týkajúce sa depozitárov fondov. Touto novelou sa zároveň do slovenskej právnej úpravy zaviedla nová právna forma subjektov kolektívneho investovania – investičný fond s premenlivým základným imaním známy aj pod názvom SICAV.Na podporu účinného dohľadu nad obozretným vykonávaním činností správcov alternatívnych investičných fondov na makroúrovni sú správcovia alternatívnych investičných fondov povinní pravidelne nahlasovať NBS hlavné trhy a nástroje, s ktorými obchodujú, ako aj svoje hlavné expozície, údaje o dosiahnutých výsledkoch a koncentrácie rizík.

Verejné vyhlásenie ESMA k opatreniam na riadenie vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu na investície portfólia fondov

Otázky a odpovede Národnej banky Slovenska k Usmerneniam ESMA o výkonnostných poplatkoch v UCITS a niektorých typoch AIF

Cezhraničná distribúcia fondov

Zoznamy subjektov

Zoznamy subjektov, ktoré v oblasti kolektívneho investovania prešli režimom povolenia, registrácie alebo notifikácie, nájdete v sekcii Zoznamy subjektov.

Legislatíva

Zákon o kolektívnom investovaní spolu s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj metodickými usmerneniami, odporúčaniami a stanoviskami týkajúcimi sa uvedenej oblasti podnikania nájdete v sekcii Legislatíva.V nadväznosti na príslušné ustanovenia smernice AIFMD, týkajúce sa režimu s tretími krajinami, NBS v sekcii Legislatíva sa zverejňuje taktiež aktuálny zoznam memoránd o porozumení medzi NBS a nečlenskými štátmi EÚ.