en en

Kolektívne investovanie

Kolektívne investovanie je podnikaním, ktorého predmetom je zhromažďovanie prostriedkov od investorov s cieľom ich spoločného investovania v súlade s určenou investičnou politikou v prospech investorov pričom investor je vystavený trhovému riziku.

Zoznamy subjektov

Zoznamy subjektov, ktoré v oblasti kolektívneho investovania prešli režimom povolenia, registrácie alebo notifikácie, nájdete v sekcii Zoznamy subjektov.

Legislatíva

Otázky a odpovede orgánu ESMA

Otázky a odpovede Národnej banky Slovenska k Usmerneniam ESMA o výkonnostných poplatkoch v UCITS a niektorých typoch AIF

Zoznam memoránd o porozumení medzi NBS a nečlenskými štátmi EÚ.

Verejné vyhlásenie ESMA k opatreniam na riadenie vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu na investície portfólia fondov

Ďalšie informácie ohľadom kolektívneho investovania je možné nájsť na webovom sídle Európskej komisie alebo na webovom sídle orgánu ESMA.