en en

Poisťovníctvo

Ciele dohľadu, hlavné funkcie a činnosti

Pri svojom dohľade nad poisťovňami Národná banka Slovenska vykonáva dôležité sociálne a ekonomické funkcie a prispieva k dlhodobej stabilite finančného sektora ako celku. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad poisťovňami zisťuje a vyhodnocuje informácie (kľúčové informácie získava z finančného výkazníctva poisťovní) a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú poisťovní a ich činnosti, najmä o nedostatkoch v ich činnosti, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky. Dohľad preto musí byť účinný a proaktívny, s kritickým pohľadom a pri zohľadnení celkových cieľov trhu, pričom sleduje všetky poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie na výkon poisťovacej činnosti. Zahŕňa čo najskoršiu identifikáciu rizík, ktoré by mohli ovplyvniť záujmy poistníka alebo stabilitu systému, hodnotí ich a sleduje spôsob, akým poisťovňa vykonáva svoju činnosť, aby sa zabránilo neželanému vývoju alebo aby sa včas identifikoval takýto vývoj. Poisťovne sú povinné prijať opatrenia na zmiernenie identifikovaných rizík alebo minimalizáciu ich účinkov. V tomto ohľade je osobitne dôležitá kontrola miery solventnosti. Poisťovne musia vytvárať najmä primerané technické rezervy, investovať svoje aktíva v súlade so zásadou obozretnosti a dodržiavať zásady obchodnej praxe.

Na základe ročných plánov alebo podľa potreby Národná banka Slovenska získava hlbší pohľad na situáciu poisťovní prostredníctvom dohľadov na mieste v sídle spoločnosti. V prípade, že poisťovne nevykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom a regulatórnymi požiadavkami, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť rôzne sankcie.

Národná banka Slovenska tiež prispieva k vývoju regulácie na finančnom trhu a udržiava dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami.

Medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v rámci Slovenskej republiky, nad ktorými vykonáva dohľad NBS, patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne z iného ako členského štátu EÚ. Podmienky na vykonávanie ich činnosti upravuje najmä zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom regulácie poisťovníctva je poskytnúť ochranu poisteným a príjemcom poistného plnenia za súčasnej podpory stability trhu, a to prostredníctvom ohodnocovania rizík a efektívnou alokáciu kapitálu.

Štruktúra regulácie poisťovníctva je založená na troch pilieroch. Prvý pilier stanovuje kapitálové požiadavky poisťovní a zaisťovní vzhľadom na riziká (poistné, kreditné, trhové a operačné), ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené. Druhý pilier stanovuje požiadavky na vedenie („governance“) poisťovne a zaisťovne a metódy dohľadu. Tretí pilier definuje požiadavky na výkazníctvo a  zverejňovanie informácii.

Na základe cezhraničného poskytovania služieb je oprávnená poskytovať poisťovacie a zaisťovacie služby na území SR aj poisťovňa a zaisťovňa z členského štátu EÚ, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky. Finančný dohľad nad činnosťou týchto subjektov vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu.


Dátum poslednej aktualizácie 18. sep 2023