en en

Poisťovníctvo

Medzi subjekty pôsobiace na poistnom trhu v rámci Slovenskej republiky, nad ktorými vykonáva dohľad NBS, patrí poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne z iného ako členského štátu EÚ. Podmienky na vykonávanie ich činnosti upravuje najmä zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom regulácie poisťovníctva je poskytnúť ochranu poisteným a príjemcom poistného plnenia za súčasnej podpory stability trhu, a to prostredníctvom ohodnocovania rizík a efektívnou alokáciu kapitálu.

Štruktúra regulácie poisťovníctva je založená na troch pilieroch. Prvý pilier stanovuje kapitálové požiadavky poisťovní a zaisťovní vzhľadom na riziká (poistné, kreditné, trhové a operačné), ktorým sú poisťovne a zaisťovne vystavené. Druhý pilier stanovuje požiadavky na vedenie („governance“) poisťovne a zaisťovne a metódy dohľadu. Tretí pilier definuje požiadavky na výkazníctvo a  zverejňovanie informácii.

Na základe cezhraničného poskytovania služieb je oprávnená poskytovať poisťovacie a zaisťovacie služby na území SR aj poisťovňa a zaisťovňa z členského štátu EÚ, a to prostredníctvom pobočky alebo na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky. Finančný dohľad nad činnosťou týchto subjektov vykonáva orgán dohľadu domovského členského štátu.

Zoznamy subjektov

Zoznamy subjektov, ktoré vykonávajú poisťovaciu alebo zaisťovaciu činnosť na území SR je možné nájsť v sekcii Zoznamy subjektov.