en en

IMAS Portál

IMAS Portál je elektronický komunikačný systém ECB, ktorý slúži bankám na podávanie žiadosti týkajúcich sa SSM konaní, sledovanie štádia SSM konaní a výmenu informácií s NBS a ECB.
Cieľom IMAS Portálu je zjednodušiť, zefektívniť a digitalizovať proces SSM konaní a zvýšiť transparentnosť vo vzťahu k bankám o stave ich prebiehajúcich SSM konaní.

SSM konania dostupné cez IMAS Portál:

Významné banky a menej významné banky
– konanie o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o bankách”) na nadobudnutie alebo ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke,
– konanie o udelenie bankového povolenia podľa § 7 zákona o bankách,
– konanie o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o bankách, na vrátenie bankového povolenia.

Významné banky
– konanie o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 zákona o bankách na voľbu alebo vymenovanie člena štatutárneho orgánu, člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke,
– konanie o udelenie súhlasu na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 20a zákona o bankách.

Banky ako aj tretie osoby majú možnosť podať žiadosti týkajúce sa SSM konaní na nasledovnom linku:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/portal/imas/html/index.en.html

Symbol eura pred budovou ECB

Dôležité upozornenie:

Na účely poskytovania usmernení bankám pri podávaní žiadosti cez IMAS Portál Národná banka Slovenska zriadila e-mailovú adresu infokonania@nbs.sk.