en en

IMAS Portál

IMAS Portál je elektronický komunikačný systém ECB, ktorý slúži bankám na podávanie žiadosti týkajúcich sa SSM konaní, sledovanie štádia SSM konaní a výmenu informácií s NBS a ECB.

IMAS Portál je zatiaľ pripravený na vedenie SSM konania, v rámci ktorého sa posudzuje žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke (Fit and Proper application – FAP žiadosť).

Významné banky majú možnosť podať FAP žiadosť na nasledovnom linku:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/portal/imas/html/index.en.html

Dôležité upozornenie:

Na účely poskytovania usmernení bankám pri podávaní žiadosti cez IMAS Portál Národná banka Slovenska zriadila e-mailovú adresu infokonania@nbs.sk.