en en

Dohľad AML nad finančným trhom

V zmysle zákona 297/2008 Z. z. v Slovenskej republike existuje duálny systém dohľadu a kontroly nad subjektmi finančného trhu pre oblasť AML/CFT. Kontrolu nad všetkými povinnými osobami podľa ustanovení tohto zákona zabezpečuje Finančná spravodajská jednotka Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky a dohľad nad subjektami finančného trhu v oblasti AML/CFT vykonáva Národná banka Slovenska.

Finančná spravodajská jednotka (FSJ) kontroluje plnenie povinností v oblasti AML/CFT u všetkých druhov povinných osôb (uvedených v § 5 ods. 1 až 3 zákona AML, t. j. finančné inštitúcie, vrátane zastúpenia zahraničných inštitúcií pôsobiacich na území SR aj celý sektor nefinančných subjektov.
V rámci SR má postavenie centrálnej národnej jednotky v oblasti predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, prijíma, eviduje, analyzuje a vyhodnocuje hlásenia o neobvyklých obchodných operáciách a ak skutočnosti nasvedčujú tomu, že bol spáchaný trestný čin, odstupuje tieto hlásenia priamo orgánom činným v trestnom konaní. Ak sú informácie využiteľné v daňovom konaní, odstupuje ich správcovi dane, prípadne ich pošle partnerským finančným spravodajským jednotkám.
Okrem uvedenej činnosti plní FSJ aj úlohu hlavného koordinátora pre hodnotenie ML/TF rizík na národnej úrovni (tzv. Národné hodnotenie rizík). Po ukončení hodnotenia rizík zverejňuje súhrnnú správu, ktorá slúži pre aktualizáciu politík, postupov dohliadaných subjektov a ostatných povinných osôb v oblasti AML/CFT. FSJ vydáva aj stanoviská a metodické usmernenia k jednotlivým častiam AML zákona.

Národná banka Slovenska (NBS) vykonáva dohľad v oblasti AML/CFT v súlade so zákonom č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a zákonom č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu.
NBS vykonáva dohľad nad finančnými inštitúciami uvedenými v § 5 ods. 1 písm. a), b) 1-14, okrem 3, 12,13, písm. n), a v § 5 ods. 2 zákona AML.

NBS pri výkone dohľadu v oblasti AML/CFT používa nástroje v súlade s platnou legislatívou pre jednotlivé sektory finančného trhu, zákonom o dohľade nad finančným trhom a zákonom o AML v kombinácii s nástrojmi pre výkon dohľadu – ako sú procedúry, usmernenia, manuály, protokoly o dohľade, vydané odporúčania, sankcie a pod.

NBS zisťuje mieru porozumenia rizikám ML/TF zo strany dohliadaných subjektov samotným dohľadom formou dohľadu na mieste a dohľadu na diaľku.

V zmysle odporúčania EBA zahŕňa dohľad nižšie vymenované typy dohľadových aktivít, pričom periodicita je  stanovená v závislosti od rizikového profilu dohliadaného subjektu:

  • Komplexný dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (full scope);
  • Cielený dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (targeted);
  • Účelový AML/CFT dohľad na mieste a na diaľku na základe podnetu (ad-hoc);
  • Tematický dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (thematic);
  • Dosledovací dohľad AML/CFT na mieste a na diaľku (follow-up).