en en

Financial Action Task Force (FATF)

Finančná akčná skupina (FATF) je medzivládny orgán, ktorý vznikol v roku 1989. Podnetom na vznik FATF bolo znepokojenie vedúcich predstaviteľov krajín G7 nad rastúcim trendom prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vo svete.
Cieľom FATF je ochrana integrity finančného systému a zvýšenie jeho transparentnosti, čo prispieva ku globálnej bezpečnosti. FATF stanovuje pre AML/CFT globálne štandardy, zosumarizované v 40-tich odporúčaniach, ktoré zabezpečujú koordinovanú reakciu krajín a ich domácich autorít na prevenciu pred praním špinavých peňazí, financovaním terorizmu a šírením zbraní hromadného ničenia.
FATF ako orgán tvoriaci štandardy a politiky pre AML/CFT vyvíja úsilie aj na generovaní potrebnej politickej vôle na uskutočnenie vnútroštátnych legislatívnych a regulačných reforiem.
Dôležitou úlohou v činnosti FATF je aj publikácia odborných a strategických štúdií, správ o rizikách, trendoch, metódach a najlepších postupoch v oblasti AML/CFT.
Okrem uvedeného FATF hodnotí členské krajiny a v úzkej spolupráci s regionálnymi orgánmi (napríklad Moneyval) dohliada na hodnotenie implementácie uvedených odporúčaní v krajinách. Ich implementáciu zaviazalo viac ako 200 krajín a jurisdikcií.

Dôležité usmernenia a dokumenty FATF
 • Zoznam dokumentov
  • Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému výkonu dohľadu
  • Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore bankovníctvo
  • Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore kapitálový trh
  • Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore poisťovníctvo
  • Usmernenia FATF pre poskytovateľov služieb prevodu peňazí
  • Usmernenia FATF k vlastníctvu právnických osôb (koneční užívatelia výhod)
  • Usmernenia FATF k politicky exponovaným osobám
  • Usmernenia FATF k hodnoteniu rizík súvisiacich s financovaním terorizmu
  • Usmernenia FATF k hodnoteniu a zmierňovaniu rizík súvisiacich s proliferáciou (financovanie šírenia zbraní hromadného ničenia
  • Usmernenia FATF k poskytovaniu služieb korešpondenčného bankovníctva
  • Usmernenia FATF k digitálnej ID
  • Usmernenia FATF k rizikovo-orientovanému prístupu v sektore virtuálne aktíva a poskytovatelia služieb s virtuálnymi aktívami
  • Správa FATF o indikátoroch ML/TF súvisiacich s virtuálnymi aktívami
  • Správa FATF o implementácii FATF odporúčaní v oblasti virtuálnych aktív a poskytovateľov služieb s virtuálnymi aktívami
  • Vyhlásenie FATF k de-riskingu
  • Zoznam krajín, ktoré sú pod zvýšeným  monitoringom FATF
  • Zoznam FATF o vysoko-rizikových krajinách so strategickými nedostatkami v oblasti AML/CFT

Samotné odporúčania FATF sú rozdelené do niekoľkých sekcií. Z hľadiska finančných inštitúcií, ktoré dohliada NBS, je dôležitá najmä sekcia „D“ – preventívne AML/CFT opatrenia, odporúčania č. 9 – 21