en en

Novovznikajúce riziká

Dôležitou oblasťou v riadení rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu je aj monitorovanie novovznikajúcich rizík (tzv. emerging risks).

Národná banka Slovenska sa venuje aj tejto oblasti a monitoruje nové riziká najmä

  • riziká súvisiace s virtuálnymi aktívami,
  • riziká súvisiace s používaním inovatívnych a digitálnych technológií,
  • platformy hromadného financovania (crowdfunding),
  • znižovanie rizika, ktoré nie je v súlade s rizikovo-orientovaným prístupom (de-risking).

NBS participuje na prijímaní postupov a opatrení voči uvedeným rizikám napríklad činnosťou v Stálom AML výbore EBA, komunikuje o týchto rizikách s FSJ v rámci bilaterálnej spolupráce a výmeny informácií, v rámci internej komunikácie v NBS vo forme konzultácií s príslušnými expertnými tímami a pracovnými skupinami v NBS, ako aj v rámci Národnej expertnej skupiny pre boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.

Samotné opatrenia a postupy vo vzťahu k novovznikajúcim rizikám sú priebežne dopĺňané a aktualizované v metodických usmerneniach pre finančné subjekty.