en en

Ciele dohľadu a jeho hlavné činnosti

Cieľom dohľadu nad finančným trhom je prispievať k stabilite finančného trhu ako celku, ako aj k bezpečnému a zdravému fungovaniu finančného trhu v záujme udržiavania dôveryhodnosti finančného trhu, ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

Pri svojom dohľade nad poisťovňami Národná banka Slovenska vykonáva dôležité sociálne a ekonomické funkcie a prispieva k dlhodobej stabilite finančného sektora ako celku. Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad poisťovňami zisťuje a vyhodnocuje informácie (kľúčové informácie získava z finančného výkazníctva poisťovní) a podklady o skutočnostiach, ktoré sa týkajú poisťovní a ich činnosti, najmä o nedostatkoch v ich činnosti, príčinách zistených nedostatkov, dôsledkoch zistených nedostatkov a osobách zodpovedných za zistené nedostatky. Dohľad preto musí byť účinný a proaktívny, s kritickým pohľadom a pri zohľadnení celkových cieľov trhu, pričom sleduje všetky poisťovne, ktorým bolo udelené povolenie na výkon poisťovacej činnosti. Zahŕňa čo najskoršiu identifikáciu rizík, ktoré by mohli ovplyvniť záujmy poistníka alebo stabilitu systému, hodnotí ich a sleduje spôsob, akým poisťovňa vykonáva svoju činnosť, aby sa zabránilo neželanému vývoju alebo aby sa včas identifikoval takýto vývoj. Poisťovne sú povinné prijať opatrenia na zmiernenie identifikovaných rizík alebo minimalizáciu ich účinkov. V tomto ohľade je osobitne dôležitá kontrola miery solventnosti. Poisťovne musia vytvárať najmä primerané technické rezervy, investovať svoje aktíva v súlade so zásadou obozretnosti a dodržiavať zásady obchodnej praxe.

Na základe ročných plánov alebo podľa potreby Národná banka Slovenska získava hlbší pohľad na situáciu poisťovní prostredníctvom dohľadov na mieste v sídle spoločnosti. V prípade, že poisťovne nevykonávajú svoju činnosť v súlade so zákonom a regulatórnymi požiadavkami, Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť rôzne sankcie.

Národná banka Slovenska tiež prispieva k vývoju regulácie na finančnom trhu a udržiava dialóg s rôznymi zainteresovanými stranami.

2021

2020