en en

Outsourcing

(Zverejnené 15.10.2019)

Akákoľvek funkcia alebo činnosť poisťovne môže byť predmetom outsourcinu resp. sub-outsourcingu, pričom konečnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na jej činnosť má naďalej poisťovňa. Za outsourcing sa nepovažuje odborné poradenstvo alebo technická podpora napríklad v oblasti interného auditu, účtovníctva, riadenia rizík, ktorá nie je poskytovaná na kontinuálnej báze, ale je poskytovaná len jednorazovo.

Povinnosť poisťovne oznamovať Národnej banke Slovenska zámer zveriť výkon funkcií alebo činností inej osobe sa v súlade s § 30 ods. 3 zákona o poisťovníctve vzťahuje len na výkon kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností. V súlade s Usmerneniami k systému správy a riadenia (EIOPA-BoS-14/253) pri vyhodnotení, či outsorcovaná funkcia alebo činnosť je kritická alebo dôležitá, je rozhodujúce, či je nevyhnutná na prevádzku poisťovne t. j. bez nej by poisťovňa nedokázala poskytovať svoje služby (usmernenie č. 60). Poskytovateľom služieb môže byť dohliadaný subjekt, nedohliadaný subjekt alebo subjekt zo skupiny so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý spĺňa podmienky článku 274 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), ako aj § 30 zákona o poisťovníctve.

Medzi kritické alebo dôležité funkcie alebo činnosti patrí napríklad tvorba produktov vrátane cenotvorby, správa aktív, likvidácia poistných udalostí, interný audit, účtovníctvo, riadenie rizík, aktuárska funkcia, funkcia dodržiavania súladu s právnymi predpismi, vlastné posúdenie rizika a solventnosti (ORSA), databázové, predajné a iné dennodenne využívané elektronické systémy poisťovne. Na druhej strane za kritické alebo dôležité funkcie alebo činnosti sa nepovažuje napríklad právne poradenstvo, upratovacie služby, bezpečnostné služby, catering.

V prípade outsourcingu len čiastkových činností je taktiež potrebné vyhodnotiť, či sa jedná o kritické alebo dôležité činnosti poisťovne

(napr. kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu, fotodokumentáciu poškodeného motorového vozidla vrátane písomného zápisu o rozsahu poškodenia motorového vozidla ako čiastkové činnosti zmluvných servisov v rámci likvidácie poistných udalostí možno považovať za kritické alebo dôležité činnosti poisťovne, keďže sú základným prvkom likvidácie poistných udalostí).