en en

Pilier I – Kvantitatívne požiadavky

 • Výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť
  • Akým spôsobom sa počíta mitigačný efekt zaistenia v module Nonlife CAT, ak sa zaistná zmluva aplikuje na viacero živlov na jednom kontrakte?

   Pre uplatnenie mitigačného efektu zaistenie je podstatné Usmernenie 15 z Usmernení k uplatňovaniu pasívneho zaistenia k podmodulu upisovacieho rizika neživotného poistenia.
   Vo vysvetľujúcom texte k usmerneniu, ktorý je zverejnený v dokumente „Final Report on Public Consultation No. 14/036 on Guidelines on application of outwards reinsurance arrangements to the non-life underwriting risk sub-module“, je uvedených 5 agregačných úrovní, pričom napríklad „stop-loss“ zaistenie sa aplikuje väčšinou na celkové poistné plnenia, a preto vo výpočte sa tiež aplikuje na najvyššie agregačné úrovne.
   V takomto prípade je potrebné zmluvu zohľadniť po agregácii brutto strát na úrovni 3 t.j. podmodul prírodných katastrof. Avšak nie je potrebné spätne rozčleniť diverzifikáciu a potom aplikovať zaistenie a následne len sčítať. Postup by mal byť taký, že na úrovni 3 sa po agregácii brutto straty priamo aplikuje zaistná zmluva, pričom si musíte dať pozor na jej podmienky (akékoľvek obmedzenia, napríklad časové, počet udalostí, …).

   (Zverejnené 24.11.2016)

 • Výpočet technických rezerv
 • Oceňovanie
  • Je Doplnková správcovská spoločnosť finančná alebo úverová inštitúcia?

   V smernici je definícia finančnej alebo úverovej inštitúcie v článku 92 ods. 2. Ak sa zameriame len na finančné spoločnosti tie sú definované v článku 4 odsek 5 smernice c. 2006/48/ES, t.j. finančná inštitúcia je podnik, ktorý nie je úverovou inštitúciou a ktorého hlavným predmetom činnosti je nadobúdať podiely alebo vykonávať jednu alebo viac z činností uvedených v prílohe I body 2 až 12.
   V prílohe pod bodom 7 je činnosť „Obchodovanie na vlastný účet alebo účet klientov s: nástrojmi peňažného trhu, devízami, finančnými termínovými obchodmi a opciami, kurzovými a úrokovými nástrojmi alebo prevoditeľnými cennými papiermi“ a pod bodom 11 „Správa portfólia a poradenstvo“.
   Predmetom činnosti Doplnkovej správcovskej spoločnosti je riadenie investícii, ktorým sa rozumie zhodnocovanie majetku v dôchodkovom fonde na základe rozhodovania dôchodkovej správcovskej spoločnosti . Túto činnosť je možné zaradiť pod činnosti 7 a 11 prílohy I smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/48/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií, a preto Doplnková správcovská spoločnosť je finančná alebo úverová inštitúcia.
   Následne je potrebné odpočítať časť účastí vo finančných alebo úverových inštitúciách, ktorá prevyšuje 10 % zo splateného základného imania, emisného ážia a rezervy z precenenia. To neplatí v prípade strategickej účasti, t. j. za splnenia podmienok podľa článku 171 Delegovaného nariadenia Komisie 2015/35.

   (Zverejnené pred 7.4.2016)

 • Iné kvantitatívne požiadavky

Dátum poslednej aktualizácie 27. feb 2023