en en

Pilier II - Kvalitatívne požiadavky

 • Oddelenie správy životného, neživotného poistenia a zaistenia
  • Otázka k § 73 ods. 1: Do akej miery je potrebne zabezpečiť personálnu a organizačne oddelenú správu pre životné a neživotné poistenie. A čo rozumie pod pojmom správa? Spadá tam napríklad účtovníctvo, obchodný útvar, HR, IT, aktuariát atď:

   Ustanovenia § 73 nového zákona o poisťovníctve bolo do určitej miery prebraté z dnes platného zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve resp. pôvodných smernicových úprav. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť sa nejedná o nový právny režim a poisťovne budú obdobne ako dnes aj od účinnosti nového zákona o poisťovníctve povinné kontinuálne napĺňať požiadavky na oddelenú správu životného a neživotného poistenia z hľadiska personálneho a organizačného. Samozrejme uvedené ustanovenia nesmerujú k úplnému rozčleneniu a prísnemu oddeleniu všetkých procesov v poisťovni, nakoľko takýto výklad by znamenal de facto rozdelenie poisťovne na dva subjekty (aj keď de iure by sa jednalo jednu právnickú osobu). Podstatou predmetných ustanovení je zabezpečenie, aby sa výnosy v príslušnom poistnom druhu využívali len v prospech poistníkov resp. poistených v tomto poistnom druhu. Právna úprava sa tak snaží chrániť ekonomické záujmy finančných spotrebiteľov, pričom práve úplné oddelenie správy životného a neživotného poistenia by prinieslo zvýšené náklady v oboch poistných druhoch a paradoxne by tak bolo v rozpore s ekonomickými záujmami klientov. To že požiadavky na oddelenú správu životného a neživotného poistenia z hľadiska personálneho a organizačného, neznamenajú úplné odčlenenie potvrdzuje aj znenie § 73 ods. 7 zákona č. 8/2008 Z.z. o poisťovníctve, ktorú stanovuje: „Poisťovňa je povinná viesť oddelenú analytickú evidenciu osobitne pre životné poistenie a neživotné poistenie a pripraviť účtovnú závierku tak, aby sa oddelene vykázali výnosy a náklady pre životné poistenie a neživotné poistenie, najmä poistné, platby zaisťovateľom, príjmy z investícií, výplaty poistných plnení, zmenu poistných záväzkov, platby zaisťovateľov a prevádzkové náklady. Položky spoločné pre obidva poistné druhy sa zaúčtujú podľa rozdelenia navrhnutého poisťovňou spôsobom akceptovaným Národnou bankou Slovenska“. Zákon tu hovorí o položkách spoločných pre obidva poistné druhy, t.j. priamo predpokladá, že určité činnosti budú zabezpečované organizačné a personálne neodčlenené (napr. funkcie ľudských zdrojov, správa nehnuteľnosti, IT a podobne). Poisťovňa samozrejme musí prípad od prípadu hodnotiť, aké činnosti a v akom rozsahu musia byť odčlenené v rámci správy životného a neživotného poistenia, pričom aj tu sa aplikuje sa princíp proporcionality. Najmä v prípade malých poisťovní, by napr. personálne odčlenenie aktuárskej funkcie podľa poistných druhov by mohlo znamenať zásadné navýšenie nákladov, nakoľko celú problematiku zastrešuje jedna osoba. Naopak v prípade veľkej poisťovne aj vzhľadom na rozsah preberaných rizík, varietu a zložitosť ponúkaných produktov, množstvo odborných zamestnancov aktuariátu bude potrebné personálne a organizačné rozčlenenie správy životného a neživotného poistenia v tejto oblasti.

   (Zverejnené pred 7.4.2016)

 • Oursourcing

  Akákoľvek funkcia alebo činnosť poisťovne môže byť predmetom outsourcinu resp. sub-outsourcingu, pričom konečnú zodpovednosť za plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na jej činnosť má naďalej poisťovňa. Za outsourcing sa nepovažuje odborné poradenstvo alebo technická podpora napríklad v oblasti interného auditu, účtovníctva, riadenia rizík, ktorá nie je poskytovaná na kontinuálnej báze, ale je poskytovaná len jednorazovo.

  Povinnosť poisťovne oznamovať Národnej banke Slovenska zámer zveriť výkon funkcií alebo činností inej osobe sa v súlade s § 30 ods. 3 zákona o poisťovníctve vzťahuje len na výkon kritických alebo dôležitých operačných funkcií alebo činností. V súlade s Usmerneniami k systému správy a riadenia (EIOPA-BoS-14/253) pri vyhodnotení, či outsorcovaná funkcia alebo činnosť je kritická alebo dôležitá, je rozhodujúce, či je nevyhnutná na prevádzku poisťovne t. j. bez nej by poisťovňa nedokázala poskytovať svoje služby (usmernenie č. 60). Poskytovateľom služieb môže byť dohliadaný subjekt, nedohliadaný subjekt alebo subjekt zo skupiny so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý spĺňa podmienky článku 274 Delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/35 z 10. októbra 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II), ako aj § 30 zákona o poisťovníctve.

  Medzi kritické alebo dôležité funkcie alebo činnosti patrí napríklad tvorba produktov vrátane cenotvorby, správa aktív, likvidácia poistných udalostí, interný audit, účtovníctvo, riadenie rizík, aktuárska funkcia, funkcia dodržiavania súladu s právnymi predpismi, vlastné posúdenie rizika a solventnosti (ORSA), databázové, predajné a iné dennodenne využívané elektronické systémy poisťovne. Na druhej strane za kritické alebo dôležité funkcie alebo činnosti sa nepovažuje napríklad právne poradenstvo, upratovacie služby, bezpečnostné služby, catering.

  V prípade outsourcingu len čiastkových činností je taktiež potrebné vyhodnotiť, či sa jedná o kritické alebo dôležité činnosti poisťovne

  (napr. kalkuláciu predpokladaných nákladov na opravu, fotodokumentáciu poškodeného motorového vozidla vrátane písomného zápisu o rozsahu poškodenia motorového vozidla ako čiastkové činnosti zmluvných servisov v rámci likvidácie poistných udalostí možno považovať za kritické alebo dôležité činnosti poisťovne, keďže sú základným prvkom likvidácie poistných udalostí).

  (Zverejnené 13.6.2016)

 • Vybavovanie sťažností
  • Ako je potrebné vykladať informačnú povinnosť poisťovne o postupe pri vybavovaní sťažností podľa § 32 ods. 3 písm. b) nového zákona o poisťovníctve?

   Podľa § 32 ods. 3 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene niektorých zákonov poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uvádzať informácie o postupe pri vybavovaní sťažností v zmluvnej dokumentácii a zverejniť informácie o postupe pri vybavovaní sťažností ľahko dostupným spôsobom, napríklad vo forme brožúr, letákov alebo na webovom sídle poisťovne. Uvedené ustanovenie je potrebné vykladať takým spôsobom, že poisťovňa a pobočka zahraničnej poisťovne sú povinné uvádzať informácie o postupe pri vybavovaní sťažností v zmluvnej dokumentácii, t.j. priamo v poistnej zmluve resp. v iných dokumentoch, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy, ako napr. všeobecné poistné podmienky. Tiež sú povinné zverejniť informácie o postupe pri vybavovaní sťažností ľahko dostupným spôsobom. Tieto informácie sa zverejňujú v prevádzkových priestoroch poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne slúžiacich na styk s klientmi prostredníctvom brožúr alebo letákov a tiež na webovom sídle poisťovne alebo pobočky zahraničnej poisťovne.

   (Zverejnené pred 7.4.2016)

 • ORSA
  • Súčasťou vlastného posúdenia rizika a solventnosti je posúdenie či sa rizikový profil odchyľuje od predpokladov na výpočet kapitálovej požiadavky na solventnosť a či sú tieto odchýlky významné. Ako sa toto posúdenie má vykonať?

   Postup posúdenia je naznačený v Usmernení 12 Odporúčania útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska č. 1/2021 k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti, ktoré implementuje Usmernenia Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov k vlastnému posúdeniu rizika a solventnosti. Poisťovňa môže ako prvý krok vykonať kvalitatívnu analýzu, a ak táto analýza indikuje, že odchýlka nie je významná, kvantitatívne posúdenie sa nevyžaduje.

   Proces hodnotenia by mal zahŕňať minimálne:

   a) Analýzu rizikového profilu a posúdenie dôvodov, pre ktorý štandardný vzorec nie je vhodný vrátane klasifikácie rizík,

   b) Analýzu citlivosti štandardného vzorca na zmeny v rizikovom profile,

   c) Posúdenie citlivosti SCR na hlavné parametre štandardného vzorca,

   d) Vypracovanie vhodných parametrov štandardného vzorca podľa rizikového profilu poisťovne,

   e) Vysvetlenie, prečo charakter, rozsah a zložitosť rizík umožňuje využívania zjednodušení,

   f) Analýzu toho, ako sa výsledky štandardného vzorca používajú v proces rozhodovania.

   Pre porozumenie kalibrácie štandardného vzorca umožňujúce kvalitatívne a kvantitatívne posúdenie či sa rizikový profil odchyľuje od predpokladov výpočtu kapitálovej požiadavky na solventnosť bol EIOPA pripravený vysvetľujúci dokument „EIOPA-14-322_underlying_assumptions.pdf“.

   (Zverejnené 15.7.2022)

  • Sú poisťovne povinné zahrnúť v rámci procesu vlastného posúdenia rizík (ORSA) aj riziká súvisiace so zmenou klímy?

   Áno. Vzhľadom na potenciálny vplyv rizík súvisiacich so zmenou klímy, a tým možný dopad na stranu aktív súvahy ako aj na technické rezervy očakávame, že poisťovne začlenia riziká súvisiace so zmenou klímy do svojho ORSA procesu, a to tak, že popíšu a vyhodnotia vplyv týchto rizík na svoj rizikový profil – aspoň kvalitatívne posúdenie tohto rizika.

   NBS na základe odporúčania EIOPA („Opinion on sustainability within SolvencyII“) v súlade s Usmernením Komisie odporúča poisťovniam, ktoré sú vystavené materiálnemu riziku vplyvom klimatických zmien, aby v rámci ORSA procesu zahrnuli aj dva dlhodobé scenáre:

   1. scenár s nárastom globálnej teploty pod 2°C, pokiaľ možno nie viac ako 1,5 °C
   2. scenár s nárastom globálnej teploty presahujúcim 2°C

   Klimatické riziká:

   • riziko prechodu (vyplývajúce z prechodu na nízko uhlíkové hospodárstvo odolné voči zmene klímy)
   • fyzické riziko (riziko vyplývajúce z fyzikálnych účinkov zmeny klímy)

   V prípade, ak riziko klimatických zmien nie je vyhodnotené ako materiálne, napríklad poisťovňa nie je takýmto rizikám vystavená, aj takéto vyhodnotenie by malo byť súčasťou ORSA správy.

   Poisťovne by mali byť schopné preukázať prostredníctvom svojho ORSA procesu schopnosť posúdiť a riadiť svoje materiálne klimatické riziká. Počas nasledujúceho obdobia by poisťovne mali pracovať na prehĺbení svojho chápania a riadenia svojich expozícií súvisiacich s klimatickými rizikami. EIOPA Opinion: https://www.eiopa.europa.eu/document-library/opinion/opinion-sustainability-within-solvency-ii

   EIOPA application guidance: https://www.eiopa.europa.eu/document-library/other-documents/application-guidance-climate-change-materiality-assessments-and_en

   (Zverejnené 2.2.2023)


Dátum poslednej aktualizácie 19. sep 2023