en en

Stanovisko MF SR - Pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty

(Zverejnené 10.9.2019)

Otázka k § 70a ods.1:

1. Spojenie „zaplatené poistné“ (platí aj pre odsek 3) je chápané ako bežné poistné alebo akékoľvek poistné (bežné, jednorazové, mimoriadne) zaplatené v danom roku?

Zaplatené poistné chápeme ako suma úhrad poistného účtovne priradených k danému roku. Napríklad ak poistná zmluva bude uzatvorená 1.1.2020 a klient v prvom roku zaplatil za mesiace január až november v roku 2020 a poistné za december 2020 zaplatil až v januári 2021 a poisťovňa toto poistné „účtovne“ priradí k poistnému za rok 2020, tak všetky platby poistného priradeného k roku 2020 sa považujú za zaplatené poistné v prvom roku poistenia. Avšak v prípade, že poistná zmluva zanikne pred jeho uhradením, pri stanovení odkupnej hodnoty by sa malo vychádzať len z reálne zaplateného poistného.
To znamená, ak poisťovňa priradí toto poistné k pohľadávke z poistného splatnej v predošlom roku malo by sa poistné považovať za poistné zaplatené v predošlom roku.

Otázka k §70a ods. 2:

2. Čo sa rozumie pod „aktuálnou hodnotou aktív, do ktorých poisťovňa investovala“? Môže poisťovňa uplatňovať „management fee“?

V zmysle § 70a ods. 1 zákona o poisťovníctve je poisťovňa povinná investovať časť poistného v prvých troch rokoch do aktív (podielových jednotiek). V zmysle § 70a ods. 2 vyplatí pri ukončení poistnej zmluvy pred uplynutím poistnej doby aktuálnu hodnotu týchto podielových jednotiek. To znamená, že ak poisťovňa nakúpi počas prvých troch rokov napr. 2500 podielových jednotiek a poistník ukončí poistnú zmluvu v 4. roku, poisťovňa mu vyplatí odkupnú hodnotu minimálne vo výške 2500 x aktuálna hodnota podielovej jednotky ku dňu ukončenia poistnej zmluvy (táto suma sa ešte zníži o poskytnuté plnenia a poistné na krytie rizika dožitia alebo úmrtia). Pri výpočte aktuálnej hodnoty podielových jednotiek v zmysle § 3 písm. o) zákona o kolektívnom investovaní sa vychádza z NAV, ktorá už zohľadňuje aj poplatky za správu fondu. Akékoľvek poplatky nad rámec aktuálnej hodnoty fondu musia byť hradené z časti poistného, ktorá sa neinvestuje.

Otázky k §70a ods. 3:

3. Nie je zrejmé, aký je správny postup pri určení minimálnej výšky odkupnej hodnoty – je to 50 % (resp. 60 %, resp. 70 %) z rozdielu medzi zaplateným poistným v príslušnom roku a poistným za krytie rizika alebo sa najprv vypočíta 50 % (60 % / 70 %) zo zaplateného poistného v príslušnom roku a až výsledná hodnota sa poníži o poistné za krytie rizika?

Pri výklade zákona treba vychádzať aj zo zámeru zákonodarcu, ktorým bolo riešiť podnety z aplikačnej praxe poukazujúce na negatívne skúsenosti poistníkov pri výplate odkupných hodnôt. Navyše poistné na krytie rizika obsahuje aj prislúchajúce náklady (t. j. ide o vyššiu sumu ako netto poistné určené pre prípad smrti – viď odpoveď na ďalšiu otázku) a odčítava sa v plnej výške. Na základe uvedeného by sa tak najprv mal stanoviť rozdiel medzi zaplateným poistným a poistným na krytie rizika a následne stanoviť percento z tohto rozdielu.

4. Ako sa má správne postupovať pri výpočte poistného na krytie rizika – má to byť poistné bez zohľadnenia rezervy, so zohľadnením rezervy, alebo celé nettopoistné?

Poistným na krytie rizika rozumieme poistné (časť poistného) určené pre prípad smrti a poistné za prípadné doplnkové poistenia, resp. pripoistenia, ak sú platené v jednom poistnom (poistné na krytie rizika je konštantné v čase). V tejto súvislosti dávame do pozornosti ustanovenie § 792a ods. 2 písm. g) v zmysle ktorého sa poistníkovi pred uzavretím poistnej zmluvy oznamuje výška poistného za každé poistenie, osobitne za hlavné poistenie a prípadné doplnkové poistenie.