en en

Stanovisko MF SR - Pravidlá pre výpočet odkupnej hodnoty

 • Otázka k § 70a ods.1:
  1. Spojenie „zaplatené poistné“ (platí aj pre odsek 3) je chápané ako bežné poistné alebo akékoľvek poistné (bežné, jednorazové, mimoriadne) zaplatené v danom roku?

  Zaplatené poistné chápeme ako suma úhrad poistného účtovne priradených k danému roku. Napríklad ak poistná zmluva bude uzatvorená 1.1.2020 a klient v prvom roku zaplatil za mesiace január až november v roku 2020 a poistné za december 2020 zaplatil až v januári 2021 a poisťovňa toto poistné „účtovne“ priradí k poistnému za rok 2020, tak všetky platby poistného priradeného k roku 2020 sa považujú za zaplatené poistné v prvom roku poistenia. Avšak v prípade, že poistná zmluva zanikne pred jeho uhradením, pri stanovení odkupnej hodnoty by sa malo vychádzať len z reálne zaplateného poistného.
  To znamená, ak poisťovňa priradí toto poistné k pohľadávke z poistného splatnej v predošlom roku malo by sa poistné považovať za poistné zaplatené v predošlom roku.

  (Zverejnené 10.9.2019)

 • Otázka k §70a ods. 2:
  2. Čo sa rozumie pod „aktuálnou hodnotou aktív, do ktorých poisťovňa investovala“? Môže poisťovňa uplatňovať „management fee“?

  V zmysle § 70a ods. 1 zákona o poisťovníctve je poisťovňa povinná investovať časť poistného v prvých troch rokoch do aktív (podielových jednotiek). V zmysle § 70a ods. 2 vyplatí pri ukončení poistnej zmluvy pred uplynutím poistnej doby aktuálnu hodnotu týchto podielových jednotiek. To znamená, že ak poisťovňa nakúpi počas prvých troch rokov napr. 2500 podielových jednotiek a poistník ukončí poistnú zmluvu v 4. roku, poisťovňa mu vyplatí odkupnú hodnotu minimálne vo výške 2500 x aktuálna hodnota podielovej jednotky ku dňu ukončenia poistnej zmluvy (táto suma sa ešte zníži o poskytnuté plnenia a poistné na krytie rizika dožitia alebo úmrtia). Pri výpočte aktuálnej hodnoty podielových jednotiek v zmysle § 3 písm. o) zákona o kolektívnom investovaní sa vychádza z NAV, ktorá už zohľadňuje aj poplatky za správu fondu. Akékoľvek poplatky nad rámec aktuálnej hodnoty fondu musia byť hradené z časti poistného, ktorá sa neinvestuje.

  (Zverejnené 10.9.2019)


Dátum poslednej aktualizácie 1. aug 2022