en en

Postup preskúmania orgánmi dohľadu

Pravidlá pre výkon dohľadu nad subjektmi poistného trhu v režime Solventnosť II

V súlade s ustanovením § 79 ods. 4 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva Národná banka Slovenska dohľad nad subjektmi poistného trhu vymenovanými v § 79 ods. 1 citovaného zákona pravidelne, primerane k povahe, rozsahu a zložitosti rizík obsiahnutých v poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti a podľa stanovenej minimálnej frekvencie a rozsahu. Na základe vykonávaného dohľadu Národná banka Slovenska posúdi, či systém správy a riadenia, prijaté stratégie, zavedené procesy a postupy pri výkone poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti a vlastné zdroje dostatočne kryjú riziká pri vykonávaní obozretného podnikania dohliadaného subjektu.

Podľa § 79 ods. 6 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu využíva kontrolný systém, ktorý jej umožní včas identifikovať zhoršujúcu sa finančnú situáciu poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne, a následne kontrolovať spôsob riešenia takejto situácie.

Podľa § 79 ods. 20 písm. b) zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle všeobecné hodnotiace kritériá a metodiku, ktoré Národná banka Slovenska používa pri vykonávaní dohľadu nad poisťovňami, zaisťovňami, pobočkami zahraničnej poisťovne a pobočkami zahraničnej zaisťovne.

V tomto dokumente zverejňuje Národná banka Slovenska príslušné pravidlá, ktoré bude uplatňovať pri výkone dohľadu nad subjektmi poistného trhu.


Dátum poslednej aktualizácie 18. aug 2022