en en

Burza cenných papierov - základné informácie

Činnosť burzy je založená na členskom princípe, pričom stať sa členom burzy a uzatvárať obchody môže iba subjekt, ktorý je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, prípadne zahraničnou správcovskou spoločnosťou. Člen burzy pri uzatváraní burzových obchodov koná vždy vo svojom mene na účet svoj alebo na účet svojho klienta a je povinný pri uzatváraní burzových obchodov postupovať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Ak to má burza uvedené v povolení na vznik a činnosť burzy, môže vykonávať aj tieto ďalšie činnosti:

  • organizovať mnohostranný obchodný systém,
  • organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s  vydávaním cenných papierov alebo iných investičných nástrojov žiada o ich prijatie na trh burzy,
  • zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b).


Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra. Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi a iné činnosti ako činnosti uvedené vyššie môže vykonávať len ak súvisia s predmetom týchto činností a neohrozujú ich plnenie a Národná banka Slovenska udelila súhlas na ich vykonávanie.

Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov“; iné právnické osoby, ktoré nevznikli podľa zákona o burze, alebo fyzické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.

Burzu môže založiť najmenej desať zakladateľov. Zakladateľom burzy môže byť len obchodník s cennými papiermi, správcovská spoločnosť, poisťovňa alebo banka alebo iná burza a právnické osoby so sídlom v zahraničí s obdobným predmetom činnosti.

Akcionárom burzy môže byť len právnická osoba, ktorá môže byť zakladateľom burzy, Fond národného majetku Slovenskej republiky a centrálny depozitár cenných papierov. Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Základné imanie burzy je najmenej 3 319 391,888 eur.

Zakazuje sa:

  • zmena podoby a formy akcií burzy,
  • vydávanie prioritných akcií burzou,
  • zmena právnej formy burzy,
  • predaj podniku burzy alebo jeho časti.


V súčasnosti pôsobí na Slovensku ako burza cenných papierov Burza cenných papierov v Bratislave, a.s.

Kalendár obchodných dní Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.