en en

Crowdfunding

Crowdfunding je alternatívnou formou financovania podnikateľských subjektov, predovšetkým startupov a malých a stredných podnikov. Ide o relatívne nový spôsob spájania dopytu a ponuky finančných prostriedkov, pri ktorom poskytovateľ crowdfundingových služieb, bez toho, aby preberal riziko, prevádzkuje digitálnu platformu otvorenú verejnosti s cieľom spárovať potenciálnych investorov alebo veriteľov s podnikmi, ktoré sa snažia získať finančné prostriedky, alebo uľahčiť ich spárovanie.

Regulačný rámec, ktorý v Európskej únii upravuje crowdfunding, je tvorený:

nariadením o crowdfundingu, ktoré sa uplatňuje od 10. 11. 2021,
súborom regulačných technických predpisov a vykonávacích technických predpisov (tzv. Level 2 legislatíva) a
otázkami a odpoveďami o crowdfundingu (tzv. Level 3 legislatíva), ktoré sú zverejnené na webovom sídle orgánu ESMA.

Typmi crowdfundingu, ktoré nariadenie o crowdfundingu reguluje, sú:

  • crowdlending (uľahčovanie poskytovania pôžičiek) a 
  • crowdinvesting (uľahčovanie financovania prostredníctvom prevoditeľných cenných papierov a tzv. prijatých nástrojov na účely crowdfundingu). Národná banka Slovenska nepovažuje podiely v spoločnostiach s ručením obmedzením, v komanditných spoločnostiach, vo verejných obchodných spoločnostiach alebo v družstvách založených podľa slovenského práva za prijaté nástroje na účely crowdfundingu.

Z pôsobnosti tohto nariadenia sú vylúčené tzv. P2P (peer-to-peer) crowdfundingové platformy, ktoré sú zamerané na sprostredkovávanie spotrebiteľských pôžičiek medzi spotrebiteľmi navzájom. Zároveň je vylúčený aj darovací (donation) crowdfunding.

Poskytovanie crowdfundingových služieb zahŕňa v zmysle nariadenia o crowdfudningu tri typy aktérov, ktorými sú:

  • vlastník projektu, ktorý navrhuje podnikateľský projekt s celkovou protihodnotou nižšou ako 5 mil. eur, ktorý sa má financovať; v tejto súvislosti je v podmienkach SR potrebné zohľadniť čl. 49 nariadenia o crowdfundingu,
  • investori, ktorí navrhovaný podnikateľský projekt financujú,
  • poskytovateľ crowdfundingových služieb, ktorý prevádzkuje digitálnu platformu.

V podmienkach SR je na poskytovanie crowdfundingových služieb potrebné povolenie, ktoré udeľuje Národná banka Slovenska. Povolenie sa riadi ustanoveniami čl. 12 nariadenia o crowdfundingu, pričom delegované nariadenie (EÚ) č. 2022/2112 detailne určuje informácie obsiahnuté v žiadosti o udelenie povolenia.

Povolenie na poskytovanie crowdfundingových služieb nemusia mať počas prechodného obdobia udelené tie subjekty, ktoré poskytovali crowdfundingové služby v súlade s vnútroštátnymi predpismi pred dátumom uplatňovania nariadenia o crowdfundingu. Prechodné obdobie je určené v čl. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) č. 2022/1988 a uplatňuje sa do 10. 11. 2023.