en en

Nahlasovanie podozrivých pokynov a transakcií

V zmysle článku 16 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) sú organizátori trhov a investičné spoločnosti, ktoré prevádzkujú obchodné miesto povinní bezodkladne nahlásiť príslušnému orgánu obchodného miesta pokyny a transakcie vrátane ich zrušenia alebo zmeny, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipuláciu s trhom.

Podľa článku 16 nariadenia MAR každá osoba, ktorá profesionálne zabezpečuje alebo vykonáva transakcie a má dôvodné podozrenie, že pokyn alebo transakcia týkajúca sa akéhokoľvek finančného nástroja, či už sú zadané alebo vykonané na obchodnom mieste alebo mimo neho, by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo o manipuláciu s trhom, je povinná túto skutočnosť bezodkladne oznámiť príslušnému orgánu uvedenému v článku 16 ods. 3 nariadenia MAR.

Na zabezpečenie jednotnej harmonizácie článku 16 nariadenia MAR Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vypracoval regulačné technické predpisy (RTS), s cieľom okrem iného stanoviť vzorový formulár na oznamovanie podozrivých transakcií a pokynov (tzv. STOR). DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/957 z 9. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na stanovenie vhodných opatrení, systémov a postupov, ako aj vzorových oznámení, ktoré sa majú používať na predchádzanie praktikám zneužívania alebo podozrivým pokynom či transakciám, na ich odhaľovanie a nahlasovanie (ďalej len „delegované nariadenie 2016/957″) vo svojej prílohe obsahuje Vzorový formulár na správy STOR, ktorý identifikuje náležitosti, ktoré majú byť vyplnené, aby sa zabezpečilo správne oznámenie podozrivých pokynov a transakcií.

V zmysle delegovaného nariadenia 2016/957 Národná banka Slovenska zriadila e-mailovú schránku určenú na prijímanie správ STOR: stor@nbs.sk, ktorá taktiež umožňuje prijímanie dokumentov a materiálov potrebných na doloženie vykonaného oznámenia vrátane prílohy vo forme zoznamu pokynov alebo transakcií, ktoré sa týkajú danej správy, s podrobným uvedením ich cien a objemov.

Delegované nariadenie 2016/957 taktiež stanovuje požiadavky na opatrenia, postupy a systémy, ktoré by mali mať zavedené organizátori trhu a investičné spoločnosti prevádzkujúce obchodné miesto a všetky osoby, ktoré profesionálne zabezpečujú alebo vykonávajú transakcie, na účely nahlasovania pokynov a transakcií, ktoré by mohli predstavovať obchodovanie s využitím dôverných informácií, manipuláciu s trhom alebo pokus o obchodovanie s využitím dôverných informácií alebo manipulácie s trhom.