en en

Usmernenie ESMA z 10. novembra 2016 č. ESMA/2016/1477 – Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu – Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu

Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu

V súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) skúmanie trhu zahŕňa poskytnutie informácií jednému alebo viacerým potenciálnym investorom, s cieľom posúdiť ich záujem o možnú transakciu, zo strany emitenta, subjektu sekundárne ponúkajúceho finančný nástroj, účastníka trhu s emisnými kvótami alebo tretej osoby. V rámci skúmania trhu pritom môžu byť poskytnuté aj dôverné informácie.

Za účelom znížiť riziko šírenia dôverných informácií oznámených v priebehu vykonávania skúmania trhu Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 11 ods. 11 nariadenia MAR dňa 10. novembra 2016 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1477 – Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu. Usmernenia sú určené pre osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu, a príslušné orgány.

V súlade s článkom 11 ods. 11 nariadenia MAR usmernenia bližšie vymedzujú

 • faktory, ktoré je potrebné zvážiť v rámci posúdenia, či informácie poskytnuté pri skúmaní trhu sú dôvernými informáciami,
 • opatrenia, ktoré je potrebné prijať, ak boli poskytnuté dôverné informácie,
 • záznamy, ktoré je potrebné uchovávať za účelom preukázania splnenia stanovených podmienok v súlade s článkom 8 a článkom 10 nariadenia MAR.

Podľa usmernenia, osoba, pre ktorú sa vykonáva skúmanie trhu:

 • vypracuje a zabezpečí vykonávanie interných postupov upravujúcich určenie kontaktných osôb, určenie a využívanie stanovených informačných kanálov, poverenie a vyškolenie príslušných zamestnancov, tok dôverných informácií;
 • zabezpečí primeranú odbornú prípravu príslušných zamestnancov za účelom dodržiavania stanovených postupov a príslušných predpisov podľa článku 8 a článku 10 nariadenia MAR;
 • má možnosť oznámiť účastníkovi trhu zverejňujúcemu informácie, že si neželá vykonávať budúce skúmanie trhu buď ku všetkým potenciálnym transakciám, alebo ku konkrétnym typom potenciálnych transakcií;
 • posúdi, či informácie, ktorými disponuje v dôsledku skúmania trhu, sú dôvernými informáciami;
 • identifikuje všetkých emitentov a finančné nástroje vzťahujúce sa na dôverné informácie, ktorými táto osoba disponuje;
 • podpíše, prípadne predloží vlastné zápisnice alebo poznámky o nezaznamenaných stretnutiach/rozhovoroch s účastníkom trhu zverejňujúcim informácie;
 • uchováva záznamy o stanovených skutočnostiach na trvalom nosiči údajov po dobu najmenej piatich rokov.

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ESNárodná banka Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k nariadeniu MAR potvrdila svoj úmysel dodržiavať a riadiť sa týmito usmerneniami od
1. júla 2017. Národná banka Slovenska očakáva, že účastníci finančných trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.

Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu

V súlade s článkom 11 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) skúmanie trhu zahŕňa poskytnutie informácií jednému alebo viacerým potenciálnym investorom, s cieľom posúdiť ich záujem o možnú transakciu, zo strany emitenta, subjektu sekundárne ponúkajúceho finančný nástroj, účastníka trhu s emisnými kvótami alebo tretej osoby. V rámci skúmania trhu pritom môžu byť poskytnuté aj dôverné informácie.

Za účelom znížiť riziko šírenia dôverných informácií oznámených v priebehu vykonávania skúmania trhu Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 11 ods. 11 nariadenia MAR dňa 10. novembra 2016 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1477 – Osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu. Usmernenia sú určené pre osoby, pre ktoré sa vykonáva skúmanie trhu, a príslušné orgány.

V súlade s článkom 11 ods. 11 nariadenia MAR usmernenia bližšie vymedzujú

 • faktory, ktoré je potrebné zvážiť v rámci posúdenia, či informácie poskytnuté pri skúmaní trhu sú dôvernými informáciami,
 • opatrenia, ktoré je potrebné prijať, ak boli poskytnuté dôverné informácie,
 • záznamy, ktoré je potrebné uchovávať za účelom preukázania splnenia stanovených podmienok v súlade s článkom 8 a článkom 10 nariadenia MAR.

Podľa usmernenia, osoba, pre ktorú sa vykonáva skúmanie trhu:

 • vypracuje a zabezpečí vykonávanie interných postupov upravujúcich určenie kontaktných osôb, určenie a využívanie stanovených informačných kanálov, poverenie a vyškolenie príslušných zamestnancov, tok dôverných informácií;
 • zabezpečí primeranú odbornú prípravu príslušných zamestnancov za účelom dodržiavania stanovených postupov a príslušných predpisov podľa článku 8 a článku 10 nariadenia MAR;
 • má možnosť oznámiť účastníkovi trhu zverejňujúcemu informácie, že si neželá vykonávať budúce skúmanie trhu buď ku všetkým potenciálnym transakciám, alebo ku konkrétnym typom potenciálnych transakcií;
 • posúdi, či informácie, ktorými disponuje v dôsledku skúmania trhu, sú dôvernými informáciami;
 • identifikuje všetkých emitentov a finančné nástroje vzťahujúce sa na dôverné informácie, ktorými táto osoba disponuje;
 • podpíše, prípadne predloží vlastné zápisnice alebo poznámky o nezaznamenaných stretnutiach/rozhovoroch s účastníkom trhu zverejňujúcim informácie;
 • uchováva záznamy o stanovených skutočnostiach na trvalom nosiči údajov po dobu najmenej piatich rokov.

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ESNárodná banka Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k nariadeniu MAR potvrdila svoj úmysel dodržiavať a riadiť sa týmito usmerneniami od
1. júla 2017. Národná banka Slovenska očakáva, že účastníci finančných trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.