en en

Usmernenie ESMA zo 17. januára 2017 č. ESMA/2016/1480 – Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu - Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch

Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch

V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) medzi dôverné informácie patria aj informácie súvisiace s komoditnými derivátmi spĺňajúce stanovené podmienky.

Jednou z podmienok je, že ide o informácie, pri ktorých sa oprávnene očakáva ich zverejnenie alebo ktoré sa musia zverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými predpismi na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni, pravidlami trhu, zmluvou, postupom alebo zvyklosťou na príslušných trhoch s komoditnými derivátmi alebo spotových trhoch.

Za účelom zostavenia orientačného zoznamu informácií splňujúcich uvedenú podmienku, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 7 ods. 5 nariadenia MAR dňa 17. januára 2017 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1480 -Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch.

Usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány a investorov, finančných sprostredkovateľov, prevádzkovateľov obchodných miest a osoby profesionálne zabezpečujúce a vykonávajúce transakcie v oblasti komoditných derivátov.

V usmerneniach sú uvedené príklady informácií týkajúcich sa

  • priamo komoditných derivátov (napr. informácie o okolnostiach ovplyvňujúcich základné charakteristiky komoditného derivátu alebo zmluvy, na ktorej je takýto komoditný derivát založený; informácie o stave zásob a pohyboch komodít v skladoch),
  • nepriamo komoditných derivátov bez príslušného spotového trhu (napr. informácie v súvislosti s úradnými hospodárskymi štatistikami a prognózami, akými sú – HDP, platobná bilancia, inflácia),
  • priamo spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít (napr. štatistické informácie, informácie o výrobe, dovoze, vývoze a zásobách komodít).

Posúdenie, či ide o dôvernú informáciu, je však potrebné vykonať v každom konkrétnom prípade, a to vzhľadom na všetky kritéria stanovené v článku 7 nariadenia MAR. Platí, že informácie uvedené ako príklady v usmerneniach nemusia byť dôvernými informáciami a naopak, dôvernými informáciami môžu byť aj informácie v usmerneniach neobsiahnuté.

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ESNárodná banka Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k nariadeniu MAR potvrdila svoj úmysel dodržiavať a riadiť sa týmito usmerneniami. Národná banka Slovenska očakáva, že účastníci trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.

Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch

V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) medzi dôverné informácie patria aj informácie súvisiace s komoditnými derivátmi spĺňajúce stanovené podmienky.

Jednou z podmienok je, že ide o informácie, pri ktorých sa oprávnene očakáva ich zverejnenie alebo ktoré sa musia zverejniť v súlade s právnymi alebo regulačnými predpismi na úrovni Európskej únie alebo na vnútroštátnej úrovni, pravidlami trhu, zmluvou, postupom alebo zvyklosťou na príslušných trhoch s komoditnými derivátmi alebo spotových trhoch.

Za účelom zostavenia orientačného zoznamu informácií splňujúcich uvedenú podmienku, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) podľa článku 7 ods. 5 nariadenia MAR dňa 17. januára 2017 vydal Usmernenia o nariadení o zneužívaní trhu ESMA/2016/1480 -Informácie týkajúce sa trhov s komoditnými derivátmi alebo súvisiacich spotových trhov na účely vymedzenia pojmu dôverných informácií o komoditných derivátoch.

Usmernenia sa vzťahujú na príslušné orgány a investorov, finančných sprostredkovateľov, prevádzkovateľov obchodných miest a osoby profesionálne zabezpečujúce a vykonávajúce transakcie v oblasti komoditných derivátov.

V usmerneniach sú uvedené príklady informácií týkajúcich sa

  • priamo komoditných derivátov (napr. informácie o okolnostiach ovplyvňujúcich základné charakteristiky komoditného derivátu alebo zmluvy, na ktorej je takýto komoditný derivát založený; informácie o stave zásob a pohyboch komodít v skladoch),
  • nepriamo komoditných derivátov bez príslušného spotového trhu (napr. informácie v súvislosti s úradnými hospodárskymi štatistikami a prognózami, akými sú – HDP, platobná bilancia, inflácia),
  • priamo spotovej zmluvy týkajúcej sa komodít (napr. štatistické informácie, informácie o výrobe, dovoze, vývoze a zásobách komodít).

Posúdenie, či ide o dôvernú informáciu, je však potrebné vykonať v každom konkrétnom prípade, a to vzhľadom na všetky kritéria stanovené v článku 7 nariadenia MAR. Platí, že informácie uvedené ako príklady v usmerneniach nemusia byť dôvernými informáciami a naopak, dôvernými informáciami môžu byť aj informácie v usmerneniach neobsiahnuté.

V súlade s článkom 16 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ESNárodná banka Slovenska ako príslušný orgán vo vzťahu k nariadeniu MAR potvrdila svoj úmysel dodržiavať a riadiť sa týmito usmerneniami. Národná banka Slovenska očakáva, že účastníci trhov vynaložia všetko úsilie na dodržiavanie týchto usmernení.