en en

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie

V zmysle článku 18 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES v platnom znení (ďalej len „nariadenie MAR“) emitenti, účastníci trhu s emisnými kvótami, aukčné platformy, dražitelia a aukční kontrolóri,  alebo akékoľvek iné osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet (ďalej len „príslušné osoby“) sú povinní zostaviť a priebežne aktualizovať zoznam všetkých osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám a ktoré pre nich pracujú na základe pracovnej zmluvy alebo inak pre nich vykonávajú úlohy, na základe čoho majú prístup k dôverným informáciám, ako sú poradcovia, účtovníci alebo ratingové agentúry.

Článok 18 ods. 7 nariadenia MAR špecifikuje aj ďalších emitentov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť zostavovať a aktualizovať zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie.

Článok 7 nariadenia MAR vymedzuje typy dôverných informácií.

Na základe článku 18 ods. 3 nariadenia MAR zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám obsahuje aspoň:

  1. totožnosť každej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám,
  2. dôvod, pre ktorý je daná osoba zahrnutá do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie,
  3. dátum a čas, keď táto osoba získala prístup k dôverným informáciám a
  4. dátum vypracovania zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie.

V zmysle článku 18 ods. 4 nariadenia MAR sú príslušné osoby povinné okamžite aktualizovať zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, vrátane dátumu aktualizácie, a to vždy:

  1. ak dôjde k zmene dôvodu zaradenia osoby už uvedenej do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie,
  2. ak je do predmetného zoznamu potrebné zahrnúť novú osobu, ktorá má prístup k dôverným informáciám, a taktiež aj
  3. v prípadoch, ak osoba zaradená do zoznamu stratila prístup k dôverným informáciám.

Príslušné osoby sú povinné uchovávať zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie najmenej päť rokov po ich zostavení alebo aktualizácii.

Emitenti, ktorých finančné nástroje sú prijaté na obchodovanie na rastovom trhu MSP (rastový trh pre MSP definovaný v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 12 smernice 2014/65/EÚ), sú oprávnení zahrnúť do svojich zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, len tie osoby, ktoré z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície v organizačnej štruktúre emitenta majú pravidelný prístup k dôverným informáciám.

Na zabezpečenie jednotnej harmonizácie článku 18 nariadenia MAR, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vypracoval vykonávacie technické predpisy, s cieľom okrem iného stanoviť presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie.

Vykonávacie Nariadenie Komisie (EÚ) 2022/1210 z 13. júla 2022, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy na uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014, pokiaľ ide o formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a ich aktualizácie (ďalej len „vykonávacie nariadenie 2022/1210″) vo svojich prílohách obsahuje  Vzorové formáty zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám, ktoré majú byť zavedené u príslušných osôb, aby sa zabezpečilo správne zostavenie týchto zoznamov.

Príloha I, vzor I obsahuje Vzorový formát zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, oddiel týkajúci sa určitého typu dôverných informácií. V zmysle tohto vykonávacieho nariadenia sú príslušné osoby povinné rozdeliť zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám do samostatných oddielov podľa typov dôverných informácií. Každý oddiel by mal obsahovať všetky osoby, ktoré majú prístup k rovnakým konkrétnym dôverným informáciám. Ak sa zistia nové dôverné informácie v zmysle článku 7 nariadenia MAR, do zoznamu osôb, s prístupom k dôverným informáciám sa doplnia nové oddiely.

Príloha I, vzor II obsahuje Vzorový formát zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, oddiel pre stále osoby s prístupom k dôverným informáciám. Do oddielu pre stále osoby, ktoré majú dôverné informácie, by mali patriť len tie osoby, ktoré z dôvodu povahy svojej funkcie alebo pozície majú neustály prístup ku všetkým dôverným informáciám v rámci subjektu.

Príloha II a III obsahuje Vzorové formáty pre zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktoré majú predkladať emitenti finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na rastových trhoch MSP. 

Podľa článku 18 ods. 1 c) nariadenia MAR a vykonávacieho nariadenia 2022/1210 sú príslušné osoby povinné zoznam osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám, na požiadanie kedykoľvek poskytnúť Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska zriadila e-mailovú schránku určenú na prijímanie týchto zoznamov: insider_list@nbs.sk