en en

Zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie

V zmysle článku 18 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu) a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (ďalej len „nariadenie MAR“) emitenti, účastníci trhu s emisnými kvótami, aukčných platforiem, dražitelia a aukční kontrolóri, alebo akékoľvek iné osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet (ďalej len „príslušné osoby“) sú povinní zostaviť a priebežne aktualizovať zoznam osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám.

Článok 7 nariadenia MAR vymedzuje typy dôverných informácií.

Na základe článku 18 ods. 3 nariadenia MAR, zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám, obsahuje aspoň:

  1. totožnosť každej osoby, ktorá má prístup k dôverným informáciám,
  2. dôvod, pre ktorý je daná osoba zahrnutá do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie,
  3. dátum a čas, keď táto osoba získala prístup k dôverným informáciám a
  4. dátum vypracovania zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie.

V zmysle článku 18 ods. 4 nariadenia MAR sú príslušné osoby povinné okamžite aktualizovať zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, vrátane dátumu aktualizácie, a to vždy:

  1. ak dôjde k zmene dôvodu zaradenia osoby už uvedenej do zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie,
  2. ak je do predmetného zoznamu potrebné zahrnúť novú osobu, ktorá má prístup k dôverným informáciám a taktiež aj
  3. v prípadoch, ak osoba zaradená do zoznamu stratila prístup k dôverným informáciám.

Príslušné osoby sú povinné uchovávať zoznamy osôb, ktoré majú dôverné informácie najmenej päť rokov po ich zostavení alebo aktualizácií.

Príslušné osoby môžu delegovať zostavovanie a aktualizáciu zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám aj na iné osoby konajúce v ich mene alebo na ich účet, avšak zodpovednosť za zostavovanie a aktualizáciu zoznamu zostáva v plnej miere na príslušných osobách.

Na zabezpečenie jednotnej harmonizácie článku 18 nariadenia MAR, Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) vypracoval vykonávacie technické predpisy (ITS), s cieľom okrem iného stanoviť vzorový formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie.

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/347 z 10. marca 2016ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o presný formát zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie, a pre aktualizáciu zoznamov osôb, ktoré majú dôverné informácie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 (ďalej len „vykonávacie nariadenie 2016/347″) vo svojich prílohách obsahuje Vzorové formuláre zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám, ktoré majú byť zavedené u príslušných osôb, aby sa zabezpečilo správne zostavenie týchto zoznamov.

Príloha I, vzor I obsahuje Vzorový formulár zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, oddiel týkajúci sa určitého typu dôverných informácií. V zmysle tohto vykonávacieho nariadenia sú príslušné osoby povinné rozdeliť zoznam osôb s prístupom k dôverným informáciám do samostatných oddielov podľa typov dôverných informácií. Ak sa zistia nové dôverné informácie v zmysle článku 7 nariadenia MAR, do zoznamu osôb, s prístupom k dôverným informáciám sa doplnia nové oddiely.

Príloha I, vzor II obsahuje Vzorový formulár zoznamu osôb, ktoré majú dôverné informácie, oddiel pre stále osoby s prístupom k dôverným informáciám. Príslušné osoby môžu do predmetného zoznamu vložiť tento doplňujúci oddiel s údajmi o osobách, ktoré majú neustály prístup ku všetkým dôverným informáciám (tzv. stále osoby s prístupom k dôverným informáciám), avšak údaje o týchto osobách nemôžu byť zahrnuté v ostatných oddieloch.

Príloha II obsahuje Vzorový formulár pre zoznam osôb, ktoré majú dôverné informácie, ktorý majú predkladať emitenti finančných nástrojov prijatých na obchodovanie na rastových trhoch pre MSP (rastový trh pre MSP definovaný v zmysle článku 4 ods. 1 bodu 12 smernice 2014/65/EÚ). Títo emitenti sú od zostavovania a priebežnej aktualizácie zoznamu osôb s prístupom k dôverným informáciám v elektronickom formáte, na rozdiel od iných emitentov, oslobodení, ak spĺňajú podmienky uvedené v článku 18 ods. 6 nariadenia MAR. Predmetní emitenti môžu zostavovať a uchovávať dané informácie v inom formáte, ktorým sa zabezpečí zachovanie úplnosti, celistvosti a dôvernosti informácií počas prenosu, a na žiadosť Národnej banke Slovenska sú povinní jej poskytnúť tento zoznam.

Podľa článku 18 ods. 1 c) nariadenia MAR a vykonávacieho nariadenia 2016/347 sú príslušné osoby povinné zoznam osôb, ktoré majú prístup k dôverným informáciám na požiadanie kedykoľvek poskytnúť Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska zriadila e-mailovú schránku určenú na prijímanie týchto zoznamov: insider_list@nbs.sk.