en en

Predaj nakrátko (tzv. "Short selling") - základné informácie

Nariadenie (EÚ) č. 236/2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (ďalej len „Nariadenie“) prijal Európsky parlament a Rada 14. marca 2012 a v Úradnom vestníku Európskej únie bolo uverejnené 24. marca 2012. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch. Uplatňuje sa od 1. novembra 2012.

Cieľom nariadenia je harmonizácia pravidiel vzťahujúcich sa na predaj nakrátko a pravidiel vzťahujúcich sa na určité aspekty swapov na úverové zlyhanie. Zavádzajú sa ním spoločné požiadavky na transparentnosť na úrovni EÚ a harmonizujú sa právomoci, ktoré môžu použiť národné regulačné orgány (orgány dohľadu) vo výnimočných situáciách, keď je vážne ohrozená finančná stabilita a dôvera na trhu. Regulačné orgány v týchto situáciách získavajú jednoznačnú právomoc obmedziť alebo zakázať predaj nakrátko. Toto nariadenie okrem iného taktiež stanovuje povinnosť investorov (fyzických a právnických osôb) oznámiť orgánom dohľadu významné čisté krátke pozície v akciách a štátnych dlhopisoch (viac informácií nájdete v časti Notifikácia).