en en

Povolenia

S účinnosťou od 1. apríla 2015 môžu spotrebiteľské úvery alebo iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov poskytovať len veritelia alebo iní veritelia s povolením udeleným NBS podľa zákona o spotrebiteľských úveroch, pričom tí veritelia, ktorí boli zapísaní v registri veriteľov a podregistri iných veriteľov, ktoré viedla Národná banka Slovenska, mohli poskytovať spotrebiteľské úvery na základe zápisu v tomto registri najneskôr do 31. augusta 2015.

Aktuálny zoznam veriteľov a iných veriteľov, ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov je zverejnený na webovom sídle NBS.