en en

Rozlišovanie označenia oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v predmete podnikania (činnosti) podnikateľských subjektov

Označenie oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v predmete podnikania (činnosti) podnikateľských subjektov je potrebné rozlišovať od označenia voľnej živnosti zapísanej v predmete podnikania (činnosti) podnikateľského subjektu v obchodnom registri ako: „poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt“.

Voľná živnosť zapísaná v predmete podnikania (činnosti) podnikateľského subjektu v obchodnom registri ako: „poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt“ a prípadné ekvivalenty tohto pomenovania predmetu podnikania neoprávňujú podnikateľa na poskytovanie spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vyžaduje povolenie pre veriteľa, ani takých iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, na ktoré sa vyžaduje povolenie pre iného veriteľa podľa zákona o spotrebiteľských úveroch.

Poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov na základe povolenia vydaného NBS je v označení predmetu činnosti podnikateľského subjektu v obchodnom registri uvedené takto:

a) „poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov“ (veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o spotrebiteľských úveroch),

b) „poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov“ (veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu poskytovania podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona o spotrebiteľských úveroch),

c) „poskytovanie iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom iným veriteľom“ alebo „poskytovanie úverov a pôžičiek spotrebiteľom na základe povolenia NBS“ (iný veriteľ podľa § 24 zákona o spotrebiteľských úveroch).