en en

Spotrebiteľské úvery

Spotrebiteľským úverom je v súlade s § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme pôžičky, úveru, odloženej platby alebo obdobnej finančnej pomoci poskytnutej veriteľom spotrebiteľovi.

Spotrebiteľským úverom sú aj mladomanželský úver podľa osobitného predpisu, niektoré stavebné úvery a iné úvery podľa osobitného predpisu a nezabezpečené úvery poskytované spotrebiteľom na účely rekonštrukcie nehnuteľnosti určenej na bývanie, pričom ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa poskytovania týchto úverov tým nie sú dotknuté; obmedzenie hornej hranice výšky úveru podľa odseku 3 písm. f) zákona o spotrebiteľských úveroch sa na tieto úvery nevzťahuje.

Spotrebiteľský úver podľa zákona o spotrebiteľských úveroch možno poskytnúť len bezhotovostným prevodom.