en en

Upozornenie na označenie oprávnenia na poskytovanie spotrebiteľských úverov v predmete podnikania (činnosti) podnikateľských subjektov

Národná banka Slovenka upozorňuje verejnosť, že voľná živnosť zapísaná v predmete podnikania (činnosti) podnikateľského subjektu v obchodnom registri ako : „poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt“ a prípadné ekvivalenty tohto pomenovania predmetu podnikania neoprávňujú podnikateľa na poskytovanie spotrebiteľských úverov, na ktoré sa vyžaduje povolenie pre veriteľa, ani takých iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom, na ktoré sa vyžaduje povolenie pre iného veriteľa podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov v znení neskorších predpisov.

Povolené poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov je v označení tohto predmetu činnosti uvedené takto:

a) veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 129/2010 Z. z.: „poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov“,

b) veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu poskytovania podľa § 20 ods. 1 písm. b) zákona č. 129/2010 Z. z.: „poskytovanie spotrebiteľských úverov v obmedzenom rozsahu poskytovania spotrebiteľských úverov“,

c) iný veriteľ podľa § 24 zákona č. 129/2010 Z. z.: „poskytovanie iných úverov a pôžičiek spotrebiteľom iným veriteľom“ alebo „poskytovanie úverov a pôžičiek spotrebiteľom na základe povolenia Národnej banky Slovenska“.

S účinnosťou od 1. apríla 2015 môžu spotrebiteľské úvery alebo iné úvery a pôžičky pre spotrebiteľov poskytovať len veritelia alebo iní veritelia s povolením udeleným Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom tí veritelia, ktorí boli zapísaní v registri veriteľov a podregistri iných veriteľov, ktoré viedla Národná banka Slovenska, mohli poskytovať spotrebiteľské úvery na základe zápisu v tomto registri najneskôr do 31. augusta 2015. Zoznam veriteľov a iných veriteľov zapísaných v registri veriteľov k 31. augustu 2015 je zverejnený na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

Aktuálny zoznam veriteľov a iných veriteľov, ktorým bolo udelené povolenie na poskytovanie spotrebiteľských úverov a iných úverov a pôžičiek pre spotrebiteľov je zverejnený na webovom sídle Národnej banky Slovenska.