en en

Veritelia

Veriteľom sa podľa § 2 písm. b) zákona o spotrebiteľských úveroch rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá ponúka alebo poskytuje spotrebiteľský úver v rámci svojej podnikateľskej činnosti, t. j. veriteľ podľa § 20 ods. 1, banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky.