en en

30. výročie prijatia Zákona o Národnej banke Slovenska

Typ podujatia

medzinárodná právnická vedecká konferencia


Kedy

24. novembra 2022


Kde

Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava

alebo online cez platformu MS Teams


Program konferencie

Program

185.15 kB

Zborník

Zborník z konferencie

2.22 MB

Jazyk

slovenský, český


Kontakt

JUDr. Simona Heseková, PhD.          simona.hesekova@flaw.uniba.sk

Mgr. Viliam Poništ, PhD.                  viliam.ponist@nbs.sk
konferencia@nbs.sk


Cena

Konferenčný poplatok sa nevyberá.

Prezentácie

Nižšie nájdete zoznam prezentácií na stiahnutie:


Národná banka Slovenska a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra finančného práva vás pozývajú na medzinárodnú právnickú vedeckú konferenciu.

Budova NBS v pozadí s televíznou vežou Kamzík

Medzinárodná právnická vedecká konferencia, ktorá sa koná pri príležitosti 30. výročia prijatia zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, je zameraná na právne aspekty fungovania a premeny centrálneho bankovníctva za ostatných 30 rokov – od čias československej meny, samostatnej slovenskej meny až k euru a úvahám o digitálnej mene.  

Mnohé spoločenské zmeny, ktoré sa premietli aj do zmeny uvedeného zákona ako aj ďalších predpisov spätých s funkciou a úlohami Národnej banky Slovenska, ju tvarovali do podoby, ako ju poznáme dnes. Ambíciou konferencie je vytvoriť čo najširšiu platformu pre vedecké a praktické zdieľanie názorov na činnosť Národnej banky Slovenska z právneho hľadiska a na  právne otázky udržiavania cenovej stability s ohľadom na menovo-právne aspekty, emisnú činnosť, fungovanie platobných systémov, zabezpečenie peňažného obehu, udržiavanie devízových rezerv a regulácie finančného trhu. V týchto súvislostiach je potom možné uvažovať aj o právnom postavení Národnej banky Slovenska vo vzťahu k ostatným centrálnym bankám a Európskej centrálnej banke a Európskemu systému centrálnych bánk.

Za zvlášť interesantnú oblasť vhodnú do diskusie a na spracovanie považujú organizátori tému postavenia centrálnej banky v oblasti práva finančného trhu a finančno-právne aspekty stability finančného systému a právo finančného trhu z pohľadu centrálnej banky vykonávajúcej v tejto oblasti dohľad, a to aj v optike právnej ochrany finančných spotrebiteľov a iných klientov na finančnom trhu a rešpektovania pravidiel hospodárskej súťaže.

To všetko je možné učiniť aj v komparácii podmienok v Slovenskej republike s inými štátmi,  ako aj v komparácii z historicko-právneho hľadiska. Príspevky môžu byť čerpané z najširšieho okruhu právnych vied, pričom ich vyššie uvedený výpočet nie je konečný a privítame všetky príspevky, ktoré sú akokoľvek spojené s právno-teoretickými, či právno-praktickými aspektmi centrálneho bankovníctva a finančného trhu s ohľadom na činnosti a úlohy Národnej banky Slovenska.