IMAS Portál

IMAS Portál je elektronický komunikačný systém ECB, ktorý slúži bankám na podávanie žiadosti týkajúcich sa SSM konaní, sledovanie štádia SSM konaní a výmenu informácií s NBS a ECB.

IMAS Portál je zatiaľ pripravený na vedenie SSM konania, v rámci ktorého sa posudzuje žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na voľbu alebo vymenovanie člena štatutárneho orgánu alebo člena dozornej rady alebo na menovanie prokuristu, na ustanovenie vedúceho zamestnanca alebo vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu v banke (Fit and Proper application - FAP žiadosť).

Významné banky majú možnosť podať FAP žiadosť na nasledovnom linku:
https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/portal/html/index.en.html

Dôležité upozornenie:

Okrem podávania FAP žiadostí cez IMAS Portál, významné banky sú povinné podávať písomné FAP žiadosti v listinnej podobe v zmysle § 16 ods. 1 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na účely poskytovania usmernení  bankám pri podávaní žiadosti cez IMAS Portál Národná banka Slovenska zriadila e-mailovú adresu infokonania[at]nbs.sk.