en en

Menová štatistika peňažných finančných inštitúcií

Cieľom menovej bilančnej štatistiky peňažných finančných inštitúcií je odmerať veľkosť a mieru rastu agregátu „peniaze“ a jeho protipoložiek. Dôvodom vyčísľovania agregátu „peniaze“ je jeho úzka spätosť s rastom cenovej hladiny, čo sa využíva pri zabezpečovaní hlavnej úlohy centrálnej banky a tou je udržiavanie cenovej stability. Aby agregát „peniaze“ čo najlepšie slúžil pre účely analýzy bolo potrebné určiť položky, ktoré ho majú tvoriť. Na základe empirického výskumu sa určilo kritérium „vysokej speňažiteľnosti aktív/pasív“. Podľa toho kto vydáva a kto je „konečným“ držiteľom vysoko speňažiteľných aktív/pasív boli definované nasledovné skupiny:

1) sektor vydávajúci peniaze – Peňažné finančné inštitúcie
2) sektor držiaci peniaze
3) neutrálny sektor

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií (bez NBS) je súčtom štatistických bilancií peňažných finančných inštitúcií bez zahrnutia bilancie NBS. Štruktúra a obsahová náplň položiek štatistickej bilancie je definovaná tak, aby bolo možné zostaviť konsolidovanú bilanciu PFI.

Agregát „peniaze“ sa meria Menovými agregátmi, ktoré sú rozlíšené podľa stupňa likvidity. Sledujú sa „Úzko definované peniaze“ M1, „Stredné peniaze“ M2, a „Široko definované peniaze“ M3.

Na výpočet veľkosti menových agregátov a jeho protipoložiek slúži konsolidovaná bilancia PFI. Konsolidovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií sa získava odpočítaním vzájomných pozícií peňažných finančných inštitúcií z agregovanej bilancie peňažných finančných inštitúcií, zahŕňa aj aktíva a pasíva NBS.

Menové agregáty predstavujú rýchlo speňažiteľné (vysoko likvidné) záväzky PFI a ústrednej štátnej správy voči rezidentom z tzv. sektoru držiaceho peniaze.

Pre výpočet ročnej miery rastu Menových agregátov ako aj ich protipoložiek je potrebné vyčísliť transakcieRočné miery rastu sa vypočítajú pomocou reťazového indexu s fixáciou na bázické obdobie (december 2008, kde Idecember 2008 = 100)

Zoznam peňažných finančných inštitúcií

Zoznam peňažných finančných inštitúcií (zoznam PFI) predstavuje aktuálnu spravodajskú skupinu, ktorú tvoria vybrané rezidentské subjekty v SR. Zostavovaný je výhradne na štatistické účely s cieľom monitorovať a zabezpečiť konzistentnosť bilančnej štatistky za tzv. oblasť „tvoriacu peniaze“. Aktuálna spravodajská skupina korešponduje s inštitucionálnymi jednotkami ekonomických sektorov S.121 (centrálna banka), S.122 (ostatné peňažné finančné inštitúcie) a S.123 (fondy peňažného trhu) v zmysle Európskeho systému účtov 2010 (ESA2010).

Archív zoznamov PFI

Pravidlá tvorby zoznamu PFI definuje ECB v zmysle nariadenia ECB/2001/13, zverejňovanie aktuálneho zoznamu zabezpečuje prostredníctvom svojej internetovej stránky:

Štatistická bilancia za NBS

Slovensko ako krajina eurozóny
Časový rad 2006 – 2024

Slovensko pred vstupom do eurozóny
Časový rad 2004 – 2008

Štatistická bilancia za podielové fondy peňažného trhu (PFPT)

Agregovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií (bez NBS)

Slovensko ako krajina eurozóny
Časový rad 2006 – 2024

Slovensko pred vstupom do eurozóny
Časový rad 2004 – 2008

Národný príspevok ku konsolidovanej bilancii eurozóny

Časový rad 2006 – 2024

Konsolidovaná bilancia peňažných finančných inštitúcií

Časový rad 2004 – 2008

Národný príspevok k menovým agregátom a protipoložkám agregátu M3 eurozóny

V súvislosti so vstupom SR do eurozóny sa mení metodika zostavovanie menových agregátov a protipoložiek menového agregátu M3.

Tieto od 1. januára 2009 predstavujú národný príspevok Slovenska do agregovaných údajov za celú eurozónu publikovaných ECB. Vzhľadom na túto zmenu sa sledujú pohľadávky a záväzky PFI voči rezidentom/nerezidentom eurozóny (do decembra 2008 boli rezidentmi len tuzemské subjekty).

Položka „obeživo“ je určená stanoveným kľúčom ECB a obsahuje hodnotu bankoviek na základe podielu NBS na celkovej emisii eurozóny.

Menové agregáty a protipoložky menového agregátu M3

Pohľadávky PFI upravené o predaje a sekuritizáciu

Poznámky:
(p) – Predbežné údaje
Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.


Dátum poslednej aktualizácie 28. feb 2022