en en

Rámec zverejňovania pravidiel o dohľade

Na tejto a nasledujúcich stránkach NBS zverejňuje a zabezpečuje prístup k informáciám, ktoré súvisia so zákonmi, administratívnymi pravidlami a všeobecnými postupmi, ktoré NBS prijala v oblasti regulácie obozretného podnikania a výkonu dohľadu. Prostredníctvom tejto stránky taktiež zverejňuje agregované štatistické údaje o kľúčových aspektoch implementácie obozretného rámca v Slovenskej republike ako aj súhrnné údaje na ročnej báze za každý národný trh s nehnuteľným majetkom, ktorému sú vystavené inštitúcie podnikajúce v Slovenskej republike.

Zverejňované postupy dohľadu obsahujú aj aplikáciu národných volieb a oprávnení, ktoré sú obsiahnuté v bankovej legislatíve EÚ a všeobecné kritériá a metodiku používané NBS v procese hodnotenia dohľadom (SREP). Taktiež je možné dostať sa na stránky Zverejňovania dohľadom iných národných dohliadacích orgánov a EBA prostredníctvom odkazu.

Cieľom týchto stránok je tiež predstaviť súhrnný prehľad dohliadacích a regulatórnych postupov v rámci Európy, poskytnúť jednoduchý prístup k detailnejším informáciám a zabezpečiť porovnanie prístupov kompetentných dohliadacích orgánov v ostatných členských štátoch.

Informácie sa zverejňujú v súlade so:

  1. Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami
  2. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti
  3. Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 650/2014 ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o formát, štruktúru, obsah a dátum každoročného uverejnenia informácií, ktoré majú zverejniť príslušné orgány