en en

Možnosti a právomoci

Národná banka Slovenska podľa článku 143 ods. 1 písm. b) smernice 2013/36/EÚ uverejňuje informácie o spôsobe využívania možností a právomocí dostupných v práve Únie, pomocou príslušných formulárov stanovených v častiach 1 až 3 prílohy II.“