en en

Predpisy a usmernenia

Národná banka Slovenska podľa článku 143 ods. 1 písm. a) smernice 2013/36/EÚ uverejňuje informácie o znení zákonov, iných právnych predpisov, správnych predpisov a všeobecných usmernení prijatých v Slovenskej republike v oblasti prudenciálnej regulácie pomocou príslušných formulárov stanovených v častiach 1 až 8 prílohy I.

PRÍLOHA I.

Časť 1   Transpozícia smernice 2013/36/EÚ

Časť 2   Schvaľovanie modelov

Časť 3   Expozície vo forme špecializovaného financovania

Časť 4   Zmierňovanie kreditného rizika

Časť 5   Špecifické požiadavky na zverejňovanie informácií uplatňované na inštitúcie

Časť 6   Výnimky z uplatňovania prudenciálnych požiadaviek

Časť 7   Kvalifikované účasti v úverovej inštitúcii

Časť 8   Regulačné oznamovanie a finančné výkazníctvo