en en

Povoľovacia činnosť a registre

Povolenie na vytvorenie a distribúciu PEPP udeľujú národné orgány dohľadu. Žiadosť o povolenie môžu podať:

  • úverové inštitúcie (povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ),
  • poisťovne (povolenie v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES a ktoré poskytujú priame životné poistenie podľa článku 2 ods. 3 smernice 2009/138/ES a prílohy II k uvedenej smernici),
  • doplnkové dôchodkové spoločnosti (inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktoré majú povolenie alebo sú registrované v súlade so smernicou (EÚ) 2016/2341 a ktoré podľa vnútroštátneho práva majú povolenie aj na poskytovanie osobných dôchodkových produktov a podliehajú dohľadu),
  • investičné spoločnosti (povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ, ktoré poskytujú službu riadenia portfólia),
  • investičné spoločnosti alebo správcovské spoločnosti (povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES),
  • správcovia alternatívnych investičných fondov EÚ (povolenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ).

EIOPA vedie centrálny verejný register udelených povolení, v ktorom sa uvádza každý PEPP produkt vrátane všetkých poskytovateľov PEPP produktov.

Náležitosti a podmienky povolenia upravuje nariadenie o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP)