en en

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP)

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP – Pan-European Personal Pension Product) predstavuje finančný produkt osobného dôchodkového sporenia, ktorý má pomôcť zabezpečiť doplnkový dôchodkový príjem v starobe. Ide o celoeurópsky dôchodkový produkt pod dohľadom národných orgánov dohľadu a EIOPA, ktorý

  • môže byť jednou z odpovedí na starnutie európskej populácie,
  • poskytuje riešenie na zvýšenú mobilu pracovných síl v rámci EÚ,
  • umožňuje prenos dôchodkových úspor naprieč hranicami EÚ.

Ide o nový dôchodkový produkt, ktorý je upravený priamo účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré nadobudlo účinnosť 14. augusta 2019. Dňa 18. decembra 2020 bola prijatá doplňujúca právna norma – delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2021/473, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy, ktorými sa bližšie určujú požiadavky na informačné dokumenty, náklady a poplatky zahrnuté do cenového stropu a techniky zmierňovanie rizík pre celoeurópsky osobný dôchodkový produkt.

Dňa 22. marca 2022 sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP), ktoré nadobudlo účinnosť 14. augusta 2019, stalo aplikovateľným a vstúpilo do praxe. Od tohto dňa môžu všetky oprávnené subjekty podávať žiadosti o registráciu celoeurópskeho osobného dôchodkového produktu Národnej banke Slovenska a tým vstúpiť do licenčného procesu.

Vnútroštátna legislatíva bližšie špecifikujúca niektoré ustanovenia nariadenia na národnej úrovni, upravujúca predovšetkým podmienky týkajúce sa sporiacej fázy podľa článku 47 a výplatnej fázy podľa článku 57, je prijatá  ako zákon č. 129/2022 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Informačné  povinnosti,  ktoré sú poskytovatelia PEPP povinní plniť voči Národnej banke Slovenska bližšie špecifikuje opatrenie Národnej banky Slovenska.


Dátum poslednej aktualizácie 6. júl 2023