en en

Základná charakteristika PEPP

Čo je celoeurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP

Prenositeľný, dobrovoľný, celoeurópsky osobný investičný produkt dlhodobého dôchodkového charakteru zohľadňujúci pri investovaní aj environmentálne faktory, sociálne faktory a faktory riadenia a správy (ESG). Atraktívny produkt z hľadiska dlhodobého charakteru najmä pre mladých ľudí, mobilných pracovnkov a občanov Európskej únie.

Osobný doplnkový produkt, ktorý je založený na zmluve uzavretej dobrovoľne medzi sporiteľom a subjektom poskytujúcim tento dôchodkový produkt a je doplnkovým produktom k akémukoľvek povinnému (k verejnému dôchodkovému systému (I. pilier – pay as you go), k starobnému dôchodkovému sporeniu (II. pilier) a k zamestnaneckým dôchodkom (III. pilier). V rámci celej Európskej únie bude dopĺňať dôchodkové systémy členských štátov, pričom existujúce dôchodkové produkty nenahrádza. Dlhodobo akumuluje kapitál s výslovným cieľom poskytovať príjem na dôchodku s obmedzenými možnosťami predčasného výberu kapitálu.

Pre koho je PEPP určený a kto môže byť sporiteľom

PEPP je INDIVIDUÁLNY dôchodkový produkt, to znamená, že:

 • sporiteľom môže byť každá fyzická osoba, ktorá s poskytovateľom PEPP uzavrie zmluvu o PEPP
 • nie je viazaný na pracovný pomer
 • sporiteľ sa môže zapojiť dobrovoľne a sám s posúdením jeho schopnosti znášať investičné riziko
 • je možné prispievať v akejkoľvek výške

Založený na dvoch základných fázach:

Sporiaca fáza (akumulačná):

Je to obdobie akumulácie majetku na osobnom dôchodkovom účte PEPP a trvá zväčša do začiatku výplatnej fázy. V tejto fáze dochádza k plateniu príspevkov zo strany sporiteľa a k zhodnocovaniu prostriedkov na osobnom účte PEPP investovaním pod správou zvoleného poskytovateľa PEPP s cieľom dosiahnutia výnosov pre sporiteľov.

Výplatná fáza (dekumulačná):

Je to obdobie, počas ktorého je možné čerpať majetok naakumulovaný na osobnom dôchodkovom účte PEPP s cieľom financovať príjem na dôchodku. Forma výplaty dôchodku môže byť ako:

 • „anuita“ – dávka vyplácaná z nasporených prostriedkov v určitých intervaloch počas určitého obdobia, akým je obdobie života poberateľa dávok PEPP alebo presne určený počet rokov
 • „jednorazové vyrovnanie“
 • „postupné čerpanie“ – je možnosť čerpať nasporené prostriedky pravidelne a až do určitej výšky v sume ktorá nie je pevne stanovená
 • kombinácia týchto foriem

Výhody PEPP

V rámci celoeurópskej pôsobnosti:

 • Jednoduchosť – presne určená investičná stratégia pri základnom PEPP produkte – default option.
 • Bezpečnosť – presne vymedzené techniky zmierňovania rizík slúžiace na systematické znižovanie rozsahu vystavenia voči rizikám, prípadne poskytnutie garancií pri základnom PEPP produkte.
 • Cenová dostupnosť – stanovené stropy pre náklady spojené s týmto produktom ako aj lacnejšia distribúcia cez webové sídla, čím sú tiež náklady nižšie a produkt môže byť lacnejší.
 • Transparentnosť – jasne stanovené pravidlá na predzmluvné informovanie klienta o všetkých stránkach produktu, minulej výkonnosti, nákladovosti, a to jasne, stručne a v zrozumiteľnej forme vhodnej pre sporiteľa.
 • Udržateľnosť investícií – zohľadňuje pri investovaní aj environmentálne faktory a tým podporuje „zelené investície“, tiež sociálne faktory a faktory riadenia a správy (eliminuje investície do zbrojného priemyslu a tabakových výrobkov).
 • Prenositeľnosť v rámci celej EÚ – sporiteľ má právo prispievať si na existujúci účet PEPP aj po zmene bydliska do iného členského štátu a môže si ponechať pri takomto prenose všetky výhody a stimuly, ktoré mal poskytnuté u poskytovateľa PEPP a sú spojené s pokračujúcim investovaním svojich prostriedkov.

Ochrana sporiteľov – investorov:

Výkon činnosti poskytovateľov PEPP je pod dohľadom a kontrolou národných orgánov dohľadu ako aj pod kontrolu EIOPA, ktorý vedie Centrálny register všetkých poskytovateľov PEPP.