en en

Cezhraničná činnosť

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi (ďalej len „smernica IORP II“) IZDZ, ktoré v podmienkach Slovenskej republiky predstavujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), môžu vykonávať cezhraničnú činnosť v inom členskom štáte. S účinnosťou od 1. januára 2019 DDS môžu zároveň uskutočniť cezhraničný prevod majetku medzi DDS a zahraničnou IZDZ. Uvedené vyplýva z článku 11 a 12 predmetnej smernice, ktoré boli transponované do § 37a až § 37d zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a vzťahuje sa na činnosť doplnkových dôchodkových spoločností.

S cieľom podporiť konvergenciu dohľadu a identifikovať osvedčené postupy, ktoré zabezpečia bezproblémové a účinné cezhraničné prevody a cezhraničné činnosti IZDZ, Rada orgánov dohľadu EIOPA (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) prijala rozhodnutie Rady orgánov dohľadu týkajúce sa spolupráce príslušných orgánov členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ ide o uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2341 zo 14. decembra 2016 o činnostiach inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (IZDZ) a o dohľade nad nimi z 27. septembra 2018 (EIOPA-BoS-18/320) s účinnosťou od 13. januára 2019.

Národná banka Slovenska v záujme zabezpečenia jednotného postupu a právnej istoty pri uplatňovaní niektorých ustanovení § 37a a 37d zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, v súlade so smernicou IORP II a v súlade s predmetným rozhodnutím Rady orgánov dohľadu vydala metodické usmernenie útvarov dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 6. septembra 2021 č. 7/2021 o podmienkach vykonávania cezhraničnej činnosti a o podmienkach vykonania cezhraničného prevodu podľa ustanovení § 37a a 37d zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Účelom tohto metodického usmernenia je stanoviť jednotné a zrozumiteľné postupy doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktoré zabezpečia

  1. bezproblémové a účinné vykonávanie činnosti na území hostiteľského členského štátu (cezhraničná činnosť) doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a
  2. prevod majetku alebo jeho časti medzi doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou a zamestnaneckou dôchodkovou spoločnosťou (cezhraničný prevod),
  3. ako aj primeranú ochranu potenciálnych účastníkov potenciálnych členov, účastníkov (členov) a poberateľov dávky (poberateľov dôchodkovej dávky).

Metodické usmernenie upravuje postup doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer vykonávať cezhraničnú činnosť podľa § 37a ods. 1 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení ako aj postup doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá už vykonáva cezhraničnú činnosť, ak má zámer zmeniť plán činností alebo dôchodkový plán, prípadne má zámer vyberať príspevky od ďalšieho zamestnávateľa hostiteľského členského štátu. Metodické usmernenie v tejto časti detailnejšie stanovuje, ktoré informácie a skutočnosti má doplnková dôchodková spoločnosť predložiť za účelom náležitého posúdenia, či organizačné, vecné a personálne predpoklady, rozsah činností a finančná situácia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sú primerané vo vzťahu k navrhovanej cezhraničnej činnosti.

Metodické usmernenie zároveň upravuje postup doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ktorá má zámer prijať majetok zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti alebo jeho časť podľa § 37d zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení, vo vzťahu k spôsobu predkladania príslušnej žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na cezhraničný prevod podľa § 26 ods. 1 písm. m) zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení.

V záujme zabezpečenia efektívnych postupov a s cieľom uľahčiť výmenu informácií a spoluprácu medzi príslušnými orgánmi dohľadu, ako aj spracovanie oznámenia a žiadosti v rámci Národnej banky Slovenska, sú súčasťou príloh metodického usmernenia štandardizované formuláre, a to vzory Oznámenia o cezhraničnej činnosti, Informácie na účely posúdenia cezhraničnej činnosti a Žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska na cezhraničný prevod.

Podobne ako môže doplnková dôchodková spoločnosť vykonávať cezhraničnú činnosť na území iného členského štátu, môže zahraničná IZDZ pôsobiť cezhranične na území Slovenskej republiky. V prípade cezhraničného pôsobenia IZDZ na území Slovenskej republiky, je potrebné, aby táto IZDZ zohľadnila a dodržiavala niektoré vnútroštátne pravidlá a predpisy. Na tieto účely Národná banka Slovenska pripravila Oznámenie o rozsahu uplatniteľných predpisov pre zamestnanecké dôchodkové spoločnosti (Upozornenie: Uvedený dokument nie je právne záväzný a má iba informatívny charakter), ktoré obsahuje informácie o rozsahu sociálneho práva, pracovného práva, informačných povinností a pravidiel pre investovanie a správu majetku nadobudnutého pri výkone činnosti zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti na území Slovenskej republiky. Informáciu o rozsahu uplatniteľných predpisov v súlade s § 37b ods. 2 a 3 zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení bude Národná banka Slovenska zasielať príslušnému orgánu domovského členského štátu zamestnaneckej dôchodkovej spoločnosti, ktorá bude mať záujem vykonávať cezhraničnú činnosť na území Slovenskej republiky.